Skarga kasacyjna na uchwałę Radny Gminy Morawica w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno, po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. C. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 130/11 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi J. C. na uchwałę Radny Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2009 r., nr XXXVI/333/2009 w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 130/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę J. C. na uchwałę Radny Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2009 r., nr XXXVI/333/2009 w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu, Sąd pierwszej instancji wskazał, że przed wniesieniem skargi J. C. pismem z 19 października 2010 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 21 października 2010 r.) wezwał Radę Gminy Morawica do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wyżej wymienionej uchwały jako sprzecznej z prawem. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wpłynęło do organu w dniu 26 października 2010 r. Skarga została nadana w urzędzie pocztowym 12 stycznia 2011 r.

Rada Gminy Morawica nie udzieliła odpowiedzi na wystosowane przez skarżącego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Z tego względu skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę z dnia 9 grudnia 2009 r., powinna zostać wniesiona w terminie sześćdziesięciu dni od 26 października 2010 r., zgodnie z przepisem art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.". To oznacza, że termin do wniesienia skargi na wyżej wymienioną uchwałę Radę Gminy Morawica upłynął 27 grudnia 2010 r.

Powołując art. 53 § 2 p.p.s.a i treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt II OPS 2/07, Sąd pierwszej instancji nie podzielił poglądu skarżącego, że w rozpatrywanej sprawie do wniesienia skargi ma zastosowanie termin trzydziestodniowy, liczony od końca bezskutecznego upływu sześćdziesięciodniowego terminu od dnia złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i odrzucił skargę.

W skardze kasacyjnej, zaskarżono powyżej opisane postanowienie w całości, zarzucając naruszenie prawa materialnego, to jest 1. art. 87 ust. 1, art. 178 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP poprzez ich niezastosowanie i oparcie rozstrzygnięcia na uchwale NSA z 2 kwietnia 2007 r., II OPS 2/07, podczas gdy przepisy art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zwanej dalej "u.s.g." wskazują na inny niż przyjęty przez NSA i WSA sposób obliczania terminu do złożenia skargi; 2. art. 101 ust. 1, art. 101 ust. 3 i art. 102a u.s.g. poprzez ich niezastosowania i nieuwzględnienie przy obliczaniu terminu do wniesienia skargi na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g.

Sądowi pierwszej instancji zarzucono ponadto naruszenie przepisów postępowania, których uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest: 1. art. 53 § 2 p.p.s.a. poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że ma zastosowanie do wniesienia skargi na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g.; 2. art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a., poprzez ich błędne zastosowanie do obliczenia terminu do wniesienia skargi, w sytuacji gdy wyklucza to art. 102a u.s.g.; 3. art. 35 § 3 k.p.a. w zw. z art. 101 ust. 3 u.s.g. poprzez niezastosowania go do obliczenia terminu do wniesienia skargi; 4. art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez jego błędne zastosowanie, to jest odrzucenie skargi w sytuacji, gdy skarżący wniósł skargę w terminie.

Strona 1/3