Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A.D. na uchwałę Rady Gminy Psary , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A.D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r. sygn. akt II SA/GI 132/11 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi A.D. na uchwałę Rady Gminy Psary z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14.04.2011 r. sygn. akt II SA/GI 132/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę A.D. wniesioną na uchwałę Rady Gminy Psary z dnia [...].12.2010 r., nr [...] w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W myśl § 4 tegoż artykułu, w przypadku zaskarżania innych aktów niż wskazane we wcześniejszych paragrafach, jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Sąd I instancji podkreślił, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do sądu administracyjnego może być zaskarżona uchwała organów gminy podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej. Tym czasem uchwała z dnia 29.12.2010 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest jedynie uzewnętrznienie stanowiska organu odnośnie złożonego przez stronę wezwania i nie może stanowić przedmiotu skargi skierowanej do sądu administracyjnego.

W skardze kasacyjnej, wniesionej na to postanowienie, A.D., reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się uchylenia zaskarżonego orzeczenia, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną jego wykładnię, wskazując na art. 3 § 2 pkt 4 - 6 P.p.s.a. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor podniósł, iż w jego ocenie Sąd I instancji błędnie uznał, że uchwała Rady Gminy Psary z dnia [...].12.2010 r. nie może być przedmiotem skargi, jest to bowiem akt wydany przez organ administracji, dotyczący interesu prawnego skarżącego, a odrzucenie skargi w przedmiotowej sprawie pozbawiło stronę możliwości dochodzenia jej prawa przed sądem.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Rada Gminy Psary, prawidłowo reprezentowana, wniosła o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: skarga kasacyjna nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74 ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżenia do Sądu Administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy. Art. 101 ust. 1 tej ustawy określa, że skargę na uchwałę organu gminy może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą. Zgodnie z powołanym przepisem art. 101 ust. 1 ustawy, zaskarżyć uchwałę organów gminy można dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Określenie "bezskuteczne wezwanie" oznaczać może zarówno brak jakiejkolwiek reakcji ze strony organu gminy, jak i wyrażoną wyraźnie odmowę usunięcia naruszenia, która musi być w formie uchwały. Uchwała organów gminy dotycząca wezwania do usunięcia naruszenia ma charakter procesowy, a nie reguluje spraw z zakresu administracji publicznej podlegających zaskarżeniu na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy. Uchwała zatem podjęta po wezwaniu do usunięcia naruszenia warunkuje dopuszczalność skargi na uchwałę podjętą przez organ gminy, w tym wypadku na uchwałę Rady Gminy Psary z dnia [...].09.2010 r., nr [...]. A.D. zaskarżył jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchwałę Rady Gminy Psary z dnia [...].12.2010 r., nr [...], która to uchwała została podjęta po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa i wyraża odmowę usunięcia tego naruszenia.

Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż skarga A.D. dotyczyła uchwały, która nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, zaś orzeczenie o odrzuceniu środka zaskarżenia w pełni odpowiada prawu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną i orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Strona 1/1