Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SAB/Wa 64/11 umarzającego postępowanie sądowe w sprawie ze skargi L.W. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt IV SAB/Wa 64/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi L.W. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 340 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Orzeczenie to zostało wydane w następującym wskazanym przez Sąd I instancji stanie faktycznym i prawnym:

L.W. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 10 maja 2010 r. o udostępnienie ze zbioru PESEL danych adresowych.

Po przekazaniu przez Sąd w/w skargi organowi (data wpływu do organu 23 marca 2011 r.), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłał ją wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy do Sądu, informując, iż pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. udostępniono żądane przez skarżącego dane ze zbioru PESEL.

Pismo z dnia [...] kwietnia 2011 r. zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do złożenia oświadczenia czy w związku z udostępnieniem przez organ danych adresowych podtrzymuje on skargę na bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia tego wniosku, czy też ją cofa.

Pismem z dnia 12 maja 2011 r. skarżący podtrzymał skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przedmiotowe postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe, albowiem organ uznał wniesioną skargę.

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że w rozpatrywanej sprawie skarżący wniósł skargę na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 10 maja 2010 r. Jak wynika z informacji zawartych w odpowiedzi na skargę oraz ze znajdujących się w aktach dokumentów, organ po wniesieniu przez skarżącego skargi na bezczynność, rozpoznał w dniu [...] kwietnia 2011 r. przedmiotowy wniosek, informując stronę, iż osoba, adresu której żądał skarżący aktualnie nie posiada adresu zameldowania na pobyt stały ani czasowy trwający ponad trzy miesiące. Organ wskazał nadto adres ostatniego zameldowania tej osoby.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że skoro w dniu wniesienia skargi organ pozostawał w bezczynności, a następnie w związku ze złożeniem skargi na bezczynność rozstrzygnął sprawę zainicjowaną wnioskiem strony, to tym samym uwzględnił skargę na bezczynność w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a.. Przepis ten stanowi, że organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W takim wypadku, w ocenie Sądu, postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność organu winno ulec umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł o umorzeniu postępowania sądowego. Zaś o zwrocie kosztów postanowiono na mocy art. 201 § 1 oraz art. 205 § 2 powołanej ustawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji