Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz, , , po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Lasów Państwowych - Nadleśnictwa K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2009 r., sygn. akt III SAB/Gd 32/09 o odrzuceniu skargi Lasów Państwowych - Nadleśnictwa K. na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 19 października 2009 r. odrzucił skargę Lasów Państwowych Nadleśnictwo K. na bezczynność Rady Gminy P

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał, że w w/w skardze podniesiono, iż Rada Gminy P. mimo ustawowego obowiązku nie podjęła uchwały w przedmiocie wniosku strony skarżącej, złożonego w dniu [...] listopada 2008 r., dotyczącego wyrażenia zgody na odwołanie radnego Gminy P. J. M. z zajmowanego na podstawie powołania stanowiska leśniczego leśnictwa G. Z.. Wyjaśniono, że złożony w dniu [...]listopada 2008 r. wniosek był kolejnym już wnioskiem skierowanym do Rady Gminy P. o wyrażenie zgody na odwołanie radnego J. M.. W dniu [...]listopada 2008 r. Nadleśnictwo otrzymało od organu pismo, iż wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony, zaś pismem z dnia [...] grudnia 2008 r. zostało poinformowane przez organ, że dalsza korespondencja nie będzie prowadzona.

Sąd I instancji wskazał, że strona skarżąca nie powołała się na fakt dokonania (przed wniesieniem skargi do sądu) wezwania organu do usunięcia naruszenia, a taki obowiązek wynika z art. 101 a ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W związku z powyższym, Sąd stwierdził, że skarga, wniesiona do sądu bez uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia naruszenia prawa, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, jest niedopuszczalna. W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę odrzucił.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniosły do Naczelnego Sądu Administracyjnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. i zaskarżając je w całości zarzuciły:

-naruszenie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i art. 101a ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez przyjęcie, iż wniesienie skargi jako przedwczesnej jest niedopuszczalne, podczas gdy w toku postępowania administracyjnego zostało złożone wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa poprzez złożenie wniosku z dnia [...] grudnia 2008 r. o wykonanie czynności nakazanej Radzie Gminy.

- art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mające istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez ograniczenie zakresu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do wniosku skarżącego z dnia [...]listopada 2008 r. i nieuwzględnienie akt całego postępowania administracyjnego sprzed wniesienia skargi do Sądu.

Wskazując na powyższe podstawy skargi kasacyjnej wniosło o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podano, że strona skarżąca po otrzymaniu od Rady Gminy P. odmownej odpowiedzi w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego, w dniu [...] grudnia 2008 r. wystąpił do Rady z wezwaniem do usunięcia naruszeń poprzez wykonanie w/w czynności nakazanej prawem. Na dowód powyższego dołączono do skargi kasacyjnej kopię w/w pisma wraz z potwierdzeniem jego odbioru. W odpowiedzi na to wezwanie Rada Gminy Przywidz w piśmie z dnia [...] grudnia 2008 r. poinformowała stronę skarżącą, że nie będzie prowadziła dalszej korespondencji w tej sprawie. Powyższe, w ocenie autora skargi kasacyjnej świadczy o bezskuteczności wezwania, co z kolei umożliwiało wniesienie w tej sprawie skargi do sądu administracyjnego.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy