Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku ... z siedzibą w Szczecinie o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt II OSK 2666/12 oddalającego skargę kasacyjną D. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt II SA/Łd 1413/11 w sprawie ze skargi ... z siedzibą w Szczecinie na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2011 r. nr 427/2011 znak: IA-II.7721.302.2011.AM w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 2666/12, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej D. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt II SA/Łd 1413/11, którym uwzględniono skargę ... z siedzibą w Szczecinie na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2011 r., nr 427/2011, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w pkt 1. oddalił skargę kasacyjną, a w pkt 2. zasądził od D. D. na rzecz ... z siedzibą w Szczecinie kwotę 200 (dwustu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. stawił się m.in. pełnomocnik ... z siedzibą w Szczecinie, ustanowiony w sprawie.

Pismem z dnia 24 lipca 2013 r. pełnomocnik ... z siedzibą w Szczecinie złożył wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270), zw. dalej p.p.s.a., strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie, jak w niniejszej sprawie, dotyczy wyłącznie kosztów (art. 157 § 3 p.p.s.a.). Orzeczenie uzupełniające wyrok co do zwrotu kosztów może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 157 § 2 p.p.s.a.). Na mocy art. 193 p.p.s.a. unormowania te mają zastosowanie również w postępowaniu kasacyjnym.

Orzeczenie zapadłe w dniu 13 czerwca 2013 r., poza oddaleniem skargi kasacyjnej, obejmuje także postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego - "zasądza od D. D. na rzecz ... z siedzibą w Szczecinie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego." O kosztach tych Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 204 pkt 2 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 461) oraz uwzględniając uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. akt II FPS 4/12.

Nie można zatem uznać, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku nie zamieścił dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu, co uzasadniałoby uzupełnienie wyroku na zasadzie wynikającej z art. 157 § 1 p.p.s.a. Uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów następuje w tych wypadkach, w których sąd nie orzekł w ogóle o kosztach, mimo że strona zażądała we właściwym czasie ich przyznania. (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz; Zakamycze 2005 r., s. 365).

Jednocześnie wskazać należy, że zasądzenie kosztów postępowania sądowego w odmiennej wysokości od tej, której domagała się skarżąca nie oznacza, że Naczelny Sąd Administracyjny nie zamieścił w wyroku dodatkowego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie (por. postanowienie NSA z dnia 13 maja 2008 r. II FSK 50/07, LEX nr 505345 oraz postanowienie NSA z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt GSK 1334/04, ONSAiWSA 2005/6/124). Tym samym przedmiotowy wniosek o uzupełnienie wyroku poprzez zamieszczenie w nim dodatkowego rozstrzygnięcia o kosztach nie może zasługiwać na uwzględnienie.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 157 §§ 1, 2 i 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł o odmowie uzupełnienia wyroku.

Strona 1/1