Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz sędzia NSA Małgorzata Stahl sędzia del. WSA Marzenna Linska-Wawrzon (spr.) Protokolant Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt VII SA/Wa 1466/10 w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę, 2. zasądzić od T. G. na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2010r. sygn. akt VII SA/Wa 1466/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wymierzył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim grzywnę w wysokości 3000 zł tytułem niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

7 listopada 2007r. w sprawie o sygnaturze akt VII/Wa 1485/07.

W uzasadnieniu wyroku wskazano następujący stan faktyczny i prawny:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, uchylił zaskarżone postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2007 r. i poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim z dnia [...] kwietnia 2007 r. w przedmiocie odmowy T. G. wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy dotyczącej placu zabaw urządzonego na placu wewnętrznym budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się na działce nr ew. [...] w Mińsku Mazowieckim.

W dniu 20 lipca 2010 r. skarżący T. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę (sprecyzowaną w kolejnym piśmie) na niewykonanie wyroku Sądu z dnia 7 listopada 2007 r. i jednocześnie wniósł o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim w trybie art. 55 § 1, art. 112 i art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Skarżący podniósł, że z powodu bezczynności PINB pismem z dnia 27 maja 2010 r. zwrócił się do tego organu o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Wskazał, że uchylanie się organu administracji państwowej od działania w celu uniknięcia i zapobiegania powstawaniu zjawisk naruszających porządek prawny, pozwala na postawienie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu, jako organowi administracji państwowej zarzutów o naruszenie norm konstytucyjnych (art. 7 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznając skargę za zasadną wskazał, że zgodnie z art. 154 p.p.s.a., na wniosek strony postępowania, sąd administracyjny wszczyna postępowanie sądowoadministracyjne o wymierzenie organowi administracji grzywny za niewykonanie wyroku.

Warunkiem dopuszczalności skargi w tym przedmiocie jest uprzednie wezwanie na piśmie organu administracyjnego do wykonania wyroku.

Przez bezczynność organu administracji publicznej w rozumieniu wymienionego przepisu należy rozumieć brak rozstrzygnięcia, które właściwy organ winien podjąć w terminach przewidzianych prawem.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie zaistniały przesłanki opisane w dyspozycji art. 154 p.p.s.a.

Dalej Sąd wskazał, że po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r. aż do dnia 4 listopada 2010r. organ pozostawał w bezczynności. Od wyroku upłynęły ponad 2 lata i pomimo, że T. G. złożył pismo z dnia 12 maja 2010r. w sprawie bezczynności organu - organ ten do chwili wniesienia skargi do Sądu nie wydał orzeczenia w sprawie.

Strona 1/4