Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na przebudowę lokali mieszkalnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Hauser Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Siegień (spr.) Sędzia del. NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Prezydenta Miasta G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta G. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na przebudowę lokali mieszkalnych postanawia: oddalić wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z 5 marca 2020 r. Prezydent Miasta G., na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." oraz art. 22 § 2 i art. 22 § 3 pkt 2 k.p.a., wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. jako organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. z [...] stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta G. z [...] grudnia 2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę dwóch lokali mieszkalnych celem ich połączenia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zespół gabinetów stomatologicznych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. K. w G.

W uzasadnieniu wniosku Prezydent Miasta G. wskazał, że PINB w G. zawiadomieniem z [...] lutego 2020 r. przekazał Prezydentowi Miasta G., w oparciu o art. 65 § 1 k.p.a., podanie A. Ż. i A. Ż. z [...] stycznia 2020 r. w zakresie wniosku o kontrolę organu administracji architektoniczno-budowlanej i zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania zakończonego wydaniem przedmiotowego pozwolenia na przebudowę dwóch lokali mieszkalnych celem ich połączenia wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W uzasadnieniu zawiadomienia o przekazaniu podania PINB w G. stwierdził, że organ nadzoru budowlanego nie ma kompetencji do kontroli organu architektoniczno-budowlanego. Z kolei w ocenie Prezydenta Miasta G., przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) w zakresie art. 84b ust. 1 i 3 oraz art. 84a ust. 2 jednoznacznie wskazują organ nadzoru budowlanego jako właściwy do przeprowadzenia kontroli organu architektoniczno-budowlanego.

W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z [...] września 2020 r., PINB w G. wskazał, że zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Niemniej jednak doprecyzowanie powyższego przepisu znajduje się w art. 84b ust. 1 i 3 Prawa budowlanego. Po zapoznaniu się z treścią pisma A. Ż. i A. Ż. z [...] stycznia 2020 r. PINB w G. uznał, że jego autorzy wnoszą o kontrolę prawidłowości postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezydenta Miasta G. związanego z wydaniem przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] grudnia 2015 r., wskazując na nieprawidłowości, jakie ich zdaniem miały miejsce przy wydawaniu tej decyzji. W ocenie PINB-u, żądanie A. Ż. i A. Ż. można kwalifikować jako wniosek o wznowienie postępowania, zmianę lub uchylenie decyzji lub też stwierdzenie jej nieważności - a zatem przeprowadzenie postępowania nadzwyczajnego. Jak wynika z powyższego, PINB w G. nie jest właściwy do rozpoznania tego żądania. Zdaniem PINB-u, właściwy do rozpoznania zastrzeżeń A. Ż. i A. Ż. co do prawidłowości wydanego pozwolenia na budowę jest organ, który wydał decyzję o pozwoleniu, ewentualnie organ wyższego stopnia nad tym organem - w zależności od zakwalifikowania treści wniosku do konkretnego trybu postępowania.

Strona 1/4