Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na przebudowę lokali mieszkalnych
Uzasadnienie strona 4/4

Z poczynionych wyżej uwag wynika zatem, że wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta G. a PINB w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż. z [...] stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta G. z [...] grudnia 2015 r. - jest przedwczesny, gdyż nie został poprzedzony dokładnym wyjaśnieniem stanu faktycznego. W rozpoznawanej sprawie polegało to w szczególności na zaniechaniu przez organ podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do sprecyzowania przez A. Ż. i A. Ż. treści ich żądania, zawartego w piśmie z [...] stycznia 2020 r., a tym samym ustalenia przedmiotu sprawy i podstawy prawnej dalszych działań. Wyjaśnienia wymagałoby więc najpierw, czy wnioskodawcy domagają się wszczęcia postępowania administracyjnego nadzwyczajnego, tj. w trybie przepisów k.p.a., mającego za przedmiot zbadanie prawidłowości postępowania oraz legalności wydanej w jego toku decyzji z [...] grudnia 2015 r., czy też przeprowadzenia wewnętrznej kontroli działania organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Prezydenta Miasta G., ale na zasadzie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego, ewentualnie zainicjowania obu tych procedur, a być może wszczęcia jeszcze innego postępowania w trybie nadzoru budowlanego. Niedokonanie natomiast koniecznych ustaleń w tym względzie spowodowało istotną rozbieżność spierających się organów w zakresie przepisów prawa i trybu postępowania właściwych dla rozpoznania wniosku A. Ż. i A. Ż., co skutkuje brakiem tożsamości sprawy mającej być objętą sporem i uniemożliwia tym samym merytoryczne rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w tym przedmiocie.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a., postanowił oddalić wniosek.

Strona 4/4