Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi dotyczącej wykonania robót budowlanych zmieniających stosunki wodne
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński Sędzia del. WSA Marta Laskowska-Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta [...] a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi dotyczącej wykonania robót budowlanych zmieniających stosunki wodne postanawia: wskazać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z 18 października 2019 r. Burmistrz Miasta [...] zwrócił się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie rozpoznania skargi M. T. z dnia [...] sierpnia 2019 r. dotyczącej wykonania robót budowlanych wykonanych przez Gminę [...].

W uzasadnieniu wskazał, że pismem z [...] sierpnia 2019 r. (uzupełnionym pismem z [...] września 2019 r.) M. T. wniosła skargę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w [...] dotyczącą robót budowlanych wykonanych przez Gminę [...] w myśl decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta [...] znak [...] z [...] czerwca 2016 r. w sprawie zmiany stosunków wodnych po przebudowie al. [...]. Następnie skarga ta na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. została przesłana przez PINB do Burmistrza Miasta [...], jako organu właściwego do załatwienia sprawy. Przekazując skargę PINB wyjaśnił, że przedmiotowa skarga dotyczy wadliwego wykonania przez Gminę [...] decyzji Burmistrza Miasta [...] z [...] czerwca 2016 r., która wydana była w oparciu art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i nakazywała wykonać urządzenia zabezpieczające szkodom powstającym po przebudowie al. [...] w [...] oraz że winna być rozstrzygnięta w trybie egzekucji administracyjnej.

Wyjaśnił, że postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. znak [...] Burmistrz Miasta [...] został wyznaczony jako organ zastępczy do załatwienia sprawy zmiany stosunków wodnych na gruncie będącym własnością Gminy [...] (związanej z przebudową al. [...]). Następnie [...] października 2014 r. przeprowadzono rozprawę administracyjną w trakcie, której strony ustaliły, że podejmą czynności zmierzające do zawarcia ugody zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawe wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), jednak pomimo kilkukrotnych wezwań strony postępowania nie przedstawiły Burmistrzowi Miasta [...] projektu ugody.

Burmistrz Miasta [...] decyzją z [...] marca 2015 r. stwierdził, że nie doszło do zmiany stosunków wodnych na gruncie. Od decyzji tej odwołanie złożyła M. T. Następnie decyzją z dnia [...] maja 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza z [...] marca 2015 r., przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazało, że w prowadzonym postępowaniu powinien być przeprowadzony dowód z opinii biegłego.

Od decyzji SKO skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Burmistrz Miasta [...]. Skarga została oddalona wyrokiem z dnia 4 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/G1 749/15.

Decyzją z [...] czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta orzekł, iż doszło do zmiany stosunków wodnych na gruncie będącym własnością Gminy [...] w związku z przebudową al. [...] w [...] oraz nakazał Gminie [...] wykonanie następujących urządzeń zapobiegających szkodom:

wykonanie muru obwodowego (żelbetowego) wzdłuż zalewanej działki o rzędnej 349,90 m n.p.m. czyli 14 cm ponad krawędź niecki terenu, który zabezpieczy zalewaną działkę nr [...] zlokalizowaną przy ul. [...] w [...];

Strona 1/4