Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Zyglewska Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński (spr.) Sędzia del. WSA Marta Laskowska-Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy G. z dnia [...] października 2019 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy G. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania postanawia: wskazać Wójta Gminy G. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie strona 1/5

H. R. w piśmie do Wójta Gminy G. z dnia [...] maja 2019 r. (data wpływu do organu [...] lipca 2019 r.) zwrócił się o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia samowolnej zmiany przez R. G. zagospodarowania terenu położonego na części działki o nr geodezyjnym [...], obręb P., gmina G. oraz nakazanie tej osobie przywrócenie poprzedniego stanu zagospodarowania terenu poprzez likwidację wybiegu dla krów usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki nr [...], obejmującej zabytkowy park i pałac w B. i odtworzenie terenu zielonego, zgodnie z planem zagospodarowania działki nr [...], ujętym w decyzji Starosty O. nr [...] z dnia [...] stycznia 2009 r. o pozwoleniu na rozbudowę obory wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego i wcześniejszym sposobem zagospodarowania. Wnioskodawca wskazał w jaki sposób zagospodarowania działki przewidywała ww. decyzja o pozwoleniu na rozbudowę obory i dołączył potwierdzający ten sposób zagospodarowania terenu projekt zagospodarowania terenu. Podniesiono, że R. G. nie zagospodarował działki w sposób przewidziany w ww. decyzji lecz w 2018 r. na terenie przewidzianym pod zieleń wybudował zabetonowany i ogrodzony wybieg dla krów. Dokonana zmiana zagospodarowania terenu wpłynęła niekorzystnie na działkę sąsiednią o nr [...], stanowiącą zabytkowy park i pałac. Zmiana nastąpiła w wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania terenu 100 metrowej strefie ochrony ekspozycji zabytkowego parku i pałacu. Dalej wnioskujący przedstawił jak dokonana zmiana zagospodarowania działki [...] negatywnie wpływa na sąsiadującą z nią nieruchomość. Wnioskodawca zauważył, ze jego intencją nie jest ustalenie niezgodnego z prawem prowadzenia robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, co leżałoby w kompetencji PINB lecz ustalenie niezgodnej z prawem samowolnej zmiany zagospodarowania terenu i nakazanie przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, co pozostaje w kompetencji Wójta Gminy.

Wójt Gminy G. na podstawie art. 65 § 1 K.p.a. przekazał powyższy wniosek Staroście O. uznając się za niewłaściwy w sprawie. Wójt uznał, że zastosowanie będzie miał art. 80 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z których to przepisów, jego zdaniem, wynika właściwość Starosty jako organu wykonującego zadania administracji architektoniczno - budowlanej do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodność zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wójt uznał, że w sprawie nie ma zastosowania wskazywany przez wnioskodawcę art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gdyż odnosi się on tylko do sytuacji zmian zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

Starosta O. zawiadomieniem z dnia [...] sierpnia 2019 r. przekazał wniosek H. R. według właściwości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O..

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. zawiadomieniem z dnia [...] października 2019 r. przekazał przedmiotowy wniosek z powrotem do Wójta Gminy G. uznając, że jest on organem właściwym do jego załatwienia. Wskazał, że właściwym organem, do kompetencji którego należy kontrola faktycznego korzystania z nieruchomości oraz ustalenie, czy prowadzona działalność jest zgodna z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy G.. Organ nadzoru przywołał treść art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) wskazując, że uprawnienia wójta w nim zawarte odnoszą się także do sytuacji gdy teren obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na potwierdzenie przywołano wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r., sygn. II OSK 6/08 gdzie stwierdzono, że przepis art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzono tam, że Gmina posiada zatem instrumenty do sprawdzenia zgodności zmiany sposobu zagospodarowania terenu niewymagającej pozwolenia na budowę, a także sposobu użytkowania obiektu lub jego części, z ustaleniami planu miejscowego.

Strona 1/5