Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska /spr./ Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Miładowski Sędzia del. NSA Janina Kosowska Protokolant: starszy inspektor sądowy Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z dnia 18 listopada 2014 r. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie poprzez wskazanie Kolegium jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z.K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. ustalającej dla H. F. rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału w miejscowości Z. W.

W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, iż pismem z dnia 25 lutego 2014 r. wnioskodawcy zwrócili się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. Kolegium uznało się za niewłaściwe w tej sprawie i pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. przekazało sprawę Wojewodzie Mazowieckiemu.

Zdaniem Wojewody, z treści art. 157 § 1 k.p.a. wynika, że organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ. Ustalenie właściwości organu wyższego stopnia następuje zawsze w odniesieniu do organu, który wydał decyzję (uzasadnienie uchwały NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r., II OPS 1/12). Zgodnie z art. 17 k.p.a. organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia w stosunku do Wójta Gminy B. jest więc Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, zatem jest to organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r.

W odpowiedzi na wniosek Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wniosło o wskazanie Wojewody Mazowieckiego jako organu właściwego w sprawie.

Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 9a w zw. z art. 106 ust. 1 i art. 129 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) sprawy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi należą do właściwości starosty. Organem wyższego stopnia w rozumieniu art. 157 § 1 k.p.a. w stosunku do starosty jest wojewoda. Potwierdzeniem tego stanowiska jest także fakt, iż nawet w przypadku zmian w strukturze administracji publicznej w procesie badania właściwości najpierw ustala się organ, na który przeszła właściwość w danych sprawach, a dopiero później określa się organ wyższego stopnia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory kompetencyjne i spory o właściwość, o których mowa w art. 4 p.p.s.a.

Przedmiotem sporu w tej sprawie jest to, który ze wskazanych organów jest właściwy do rozpoznania wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. ustalającej dla H.F. rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału w miejscowości Z. W. Decyzja, będąca przedmiotem wniosku o stwierdzenie nieważności została wydana na podstawie art. 103 ust. 6, art. 105 ust. 2 i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie podniosło, iż decyzja ta została wydana przez organ niewłaściwy, gdyż zgodnie z art. 9a w zw. z art. 106 ust. 1 i art. 129 ust. 5 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprawy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi należą do właściwości starosty, a organem wyższego stopnia w stosunku do starosty w tych sprawach jest wojewoda.

Strona 1/2