Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., w zakresie terminu jej obowiązywania, w części dotyczącej zanieczyszczenia wód podziemnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Gliniecki (spr.) Sędzia del. WSA Bożena Popowska Protokolant Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2010r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2010r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Ząbkowickim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia [...] czerwca 2003r. znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., w zakresie terminu jej obowiązywania, w części dotyczącej zanieczyszczenia wód podziemnych postanawia: wskazać Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organ właściwy do zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia [...] czerwca 2003 r., znak [...]

Uzasadnienie strona 1/5

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 7 maja 2010 r., wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między nim a Starostą Ząbkowickim w przedmiocie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia [...] czerwca 2003 r. znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., w zakresie terminu jej obowiązywania, w części dotyczącej zanieczyszczenia wód podziemnych.

Powyższa decyzja dotycząca środowiska gruntowo-wodnego została wydana na podstawie art. 106 ust. 1 i 2 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Wydanie tej decyzji było niezbędne, gdyż jak wynika z jej uzasadnienia na skutek prowadzenia działalności przemysłowej na terenie należącym do [...], nastąpiło skażenie gruntów i wód podziemnych.

Pismem z dnia 22 września 2006 r. [...] S.A. wystąpiło do Starosty Ząbkowickiego z wnioskiem o prolongatę terminów ustalonych w ww. decyzji do [...] grudnia 2008 r.

Starosta Ząbkowicki postanowieniem z dnia [...] października 2006 r., wydanym na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. oraz art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. b/ Prawa ochrony środowiska wniosek ten przekazał do Wojewody Dolnośląskiego jako do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku, ponieważ decyzja dotyczy obszaru znajdującego się na terenie zamkniętym. Informację tę Dolnośląski Urząd Wojewódzki potwierdził w piśmie z dnia 12 stycznia 2007 r. skierowanym do [...] S.A.

Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 14 stycznia 2008 r. wydaną na podstawie art. 155, art. 154 § 2 k.p.a. w związku z art. 35 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493), dalej powołanej jako ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r., dokonał zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia [...] czerwca 2003 r., ustalając ostateczny termin zakończenia rekultywacji do dnia 31 grudnia 2008 r.

Kolejnym pismem z listopada 2008 r. [...]S.A. skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego, wystąpiło z wnioskiem o prolongatę terminu zakończenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego do 31 grudnia 2009 r.

Pismem z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...]Dyrektor Wydziału Środowiska i Programu Odra Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska do rozpatrzenia wniosek [...] S.A. [...] Zakład Spółki z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) dotyczący prolongaty terminu zakończenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z właściwością.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokonał zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia [...] czerwca 2003 r. znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] stycznia 2008 r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku rekultywacji, w ten sposób, iż ustalił ostateczny termin zakończenia rekultywacji do dnia 31 grudnia 2009 r.

Strona 1/5