Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi
Tezy

Organ, któremu w trybie art. 65 par. 1 Kpa zosatło przekazane podanie, jest związany treścią postanowienia /art. 110 w związku z art. 126 Kpa/. Obalenie mocy wiążącej takiego postanowienia może nastąpić w wyniku wniesienia zażalenia bądź w trybach nadzwyczajnych, jak również w drodze rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego na zasadach wynikających z art. 22 Kpa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale II Izby Ogólnoadministracyjnej wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość rzeczową między Wojewodą M. w W. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. z dnia 27 września 1978 r. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi postanawia wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. wniosło o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość między Wojewodą M. a składającym wniosek w sprawie rozpoznania podania Eugeniusza S. o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. z dnia 27 września 1978 r. o sprostowaniu błędów pisarskich w akcie własności ziemi z dnia 30 października 1975 r.

W uzasadnieniu wniosku podano, że postanowieniem z dnia 16 marca 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. przekazało Wojewodzie M. jako organowi właściwemu wniosek Eugeniusza S. o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. z dnia 27 września 1978 r. o sprostowaniu błędów pisarskich w akcie własności ziemi z dnia 30 października 1975 r. o uregulowaniu tytułu własności ziemi na rzecz Genowefy S., a Wojewoda M. uznając, że nie jest związany tym postanowieniem zwrócił je podając, że w jego ocenie właściwym jest SKO w R. W ocenie wnioskodawcy organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Wojewoda, bowiem organem odwoławczym w dacie wydania aktu własności ziemi była działająca przy Wojewodzie Wojewódzka Komisja ds. Uwłaszczenia i wobec tego organem wyższego stopnia w sprawie rozpoznania wniosku Eugeniusza S. o stwierdzenie nieważności postanowienia o sprostowaniu decyzji -aktu własności ziemi jest Wojewoda M.

Wojewoda M. odpowiadając na wniosek wniósł o wskazanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. jako organu właściwego do rozpoznania wniosku w zawisłej sprawie. Odpowiedź na wniosek powołując się na uchylenie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i nie wskazanie w przepisach reformujących administrację publiczną jednoznacznie organu właściwego w tych sprawach wywodzi, że przez domniemanie prawne należy przyjąć właściwość do wydawania postanowienia w rozpoznawanej sprawie jednostki samorządu terytorialnego, a zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 17 pkt 1 Kpa organem wyższego stopnia w tych sprawach jest kolegium odwoławcze. Wojewoda powołuje się w tym względzie na rozstrzygnięcie NSA w sprawie OW 83/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz OW 58/04 i OW 96/04 z dnia 27 lipca 2004 r.

Z przedstawionych akt wynika, że Wojewoda M. po przekazaniu mu podania zainteresowanego postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. wydanym na podstawie art. 65 par. 1 Kpa, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2005 r. w powołaniu na wymieniony przepis przekazał to podanie Kolegium, a w jego uzasadnieniu wymienił, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów, które przewidywałyby właściwość wojewody jako organu wyższego stopnia w sprawach, których dotyczy podanie strony, co powoduje w świetle art. 7 pkt 4 ustawy o administracji rządowej w województwie brak podstaw do rozpoznawania podania przez wojewodę.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Właściwość organu w postępowaniach w sprawach stwierdzenia nieważności postanowień reguluje art. 157 par. 1 Kpa w związku z art. 126 Kpa. Zgodnie z tymi przepisami wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia rozpoznaje organ wyższego stopnia, a gdy decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - te organy. Natomiast organy wyższego stopnia określa art. 17 Kpa.

Strona 1/2