Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
Tezy

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między samorządowym kolegium odwoławczym a organem administracji rządowej, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ jest niedopuszczalny zarówno wówczas, gdy przed sądem administracyjnym toczy się sprawa ze skargi na postanowienie o przekazaniu sprawy lub została ona prawomocnie osądzona /art. 58 par. 1 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/, jak i wówczas gdy na postanowienie o przekazaniu sprawy wniesiono zażalenie w postępowaniu administracyjnym które zostało uwzględnione w ten sposób że organ wyższego stopnia postanowienie to uchylił /art. 58 par. 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 września 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w B.-B. a Wojewodą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2005 r. Wojewoda L. na podstawie art. 65 par. 1 Kpa przekazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w B.-B. wniosek Czesława R. z dnia 25 maja 2005 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w B.-B. z dnia 25 sierpnia 1969 r. (...) zatwierdzającej projekt scalania gruntów wsi S.

Na powyższe postanowienie Wojewody L. zażalenie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł Czesław R. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał wniosek Czesława R. do rozpatrzenia Wojewodzie L., przyjmując, iż ten organ jest właściwy do załatwienia sprawy.

W dniu 28 czerwca 2005 r. wpłynął do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Kolegium a Wojewodą L. przez wskazanie Wojewody L. jako organu właściwego w sprawie z wniosku Czesława R. Zdaniem SKO Wojewoda L. na podstawie art. 65 par. 1 Kpa przekazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w B.-B. wniosek Czesława R. postanowieniem, które uzyskało już walor ostateczności.

W odpowiedzi na wniosek Wojewoda L. podniósł, iż z uwagi na zaskarżenie przez Czesława R. postanowienia o przekazaniu podania, postanowienie to nie stało się ostateczne. W związku z powyższym Wojewoda wniósł o oddalenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 19 Kpa organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. W przypadku gdy organ, do którego wniesiono podanie uzna się za niewłaściwy /rzeczowo, miejscowo, instancyjnie/ do załatwienia sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji, wówczas jest obowiązany do niezwłocznego przekazania podania do organu, który w jego ocenie jest właściwy w danej sprawie.

Stosownie do art. 4 w związku z art. 15 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego i samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Może to czynić w odniesieniu do załatwienia konkretnej sprawy, w której dwa organy uznają się jednocześnie za właściwe /spór pozytywny/ lub też żaden z nich nie uznaje się za właściwy w sprawie /spór negatywny/, i pod warunkiem, że jest to sprawa z zakresu administracji publicznej, w której jeden z organów pozostających w sporze organów jest właściwy. Oznacza to, że nie może być uznana za spór kompetencyjny ani sytuacja, w której chodzi o wykładnię prawa w oderwaniu od konkretnej sprawy, ani też żądanie wskazania organu właściwego w przypadku, gdy sprawa nie została skutecznie przekazana do innego organu administracji publicznej w trybie art. 65 par. 1 Kpa przez organ, który uznał się za niewłaściwy.

W świetle art. 65 par. 1 Kpa zdanie drugie przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Spór kompetencyjny należy rozumieć jako obiektywnie istniejącą sytuację prawną, w której co do zakresu działania organu administracji publicznej zachodzi rozbieżność poglądów, która powinna być usunięta w skutek podjętych w tym kierunku przewidzianych przez prawo środków.

Strona 1/3