Wniosek w przedmiocie wniosku K. R. dotyczącego przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie sędzia NSA Anna Łuczaj( spr.) sędzia del. NSA Paweł Miładowski Protokolant Monika Dworakowska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Miasta L. a Prezydentem Miasta L. w przedmiocie wniosku K. R. dotyczącego przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych postanawia: wskazać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta L. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku K. R. z dnia [...] w sprawie przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 17 listopada 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. wniósł - na podstawie art. 22 § 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) - o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Miasta L. a Prezydentem Miasta L. w przedmiocie organu właściwego do rozstrzygania sprawy z wniosku K. R.

W uzasadnieniu wniosku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. podał, że sprawa dotyczy zmiany ukształtowania terenu działki nr ewid. [...] zlokalizowanej w L. przy Al. [...], stanowiącej własność Gminy L., dokonanej samowolnie przez dzierżawcę gruntu M. i P. Ś. Wniosek - pismo z dnia [...] - został złożony w Urzędzie Miasta L., Wydział Architektury i Budownictwa. Na podstawie art. 65 k.p.a. wniosek przekazano do rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego miasta L.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. wskazał, że podstawowym zarzutem podnoszonym przez K. R. w stosunku do właściciela działki nr ewid. [...] jest fakt, że roboty ziemne wykonane na tej działce są powodem zmiany przepływu wód powierzchniowych, co w konsekwencji jest przyczyną zalewania działki stanowiącej własność skarżącej, która graniczy z przedmiotową działką.

W wyniku przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta L. kontroli w dniu [...] oraz na podstawie dostarczonych i złożonych wyjaśnień stron ustalono, że właścicielem działki nr ewid [...] jest Gmina L., zaś M. i P. Ś. są dzierżawcami. Poza robotami ziemnymi zostało wykonane przez dzierżawców ogrodzenie przedmiotowej nieruchomości; działka jest wolna od zabudowy. W toku dalszych czynności ustalono, że dzierżawca przedmiotowej działki uzyskał od organu architektoniczno - budowlanego stosowny dokument wyjaśniający stan prawny realizacji ogrodzenia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. podkreślił, iż w wyniku prowadzonych robót ziemnych nie powstał żaden obiekt budowlany ani też żadne urządzenie techniczne, do których miałyby zastosowanie przepisy ustawy - Prawo budowlane. Mając na uwadze przepisy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r.) regulujące właściwości stosownych służb, niezrozumiały jest fakt przekazania do rozpatrzenia wniosku strony skarżącej do organu nadzoru budowlanego, gdyż zakres kompetencji określony przepisami uniemożliwia organowi nadzoru budowlanego wydanie stosownego rozstrzygnięcia w formie decyzji. Natomiast kwestia ogrodzenia została rozpatrzona przez organ architektoniczno - budowlany przy piśmie z dnia [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej "p.p.s.a.", sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 tej ustawy spory te rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny, a do ich rozstrzygania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Strona 1/3