Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości D. gmina Cz.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) sędzia NSA Krystyna Borkowska sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński Protokolant Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2009 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Wojewody M. z dnia 16 czerwca 2009 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą M. a Starostą M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości D. gmina Cz. postanawia: wskazać Starostę M. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie strona 1/5

Wnioskiem z dnia 2 lipca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 4 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą M. a Starostą M. przez wskazanie Starosty M. jako organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej składowiska odpadów w miejscowości D., gmina C..

W uzasadnieniu wniosku Wojewoda wskazał, że z analizy opracowanych na zlecenie Wójta Gminy C. dokumentów (Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy C.w miejscowości D. - "[...] " s.c. w O.) wynika, iż składowisko w D. jest obiektem małym (o całkowitej pojemności zaledwie 3000 Mg) przyjmującym około 40 Mg/rok., tj. około 0,15 Mg/dobę. Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Starosta jest właściwy do rozpatrzenia w/w sprawy.

Przedmiotowy wniosek postanowieniem z dnia [...] 2009 r. Starosta M. przekazał do Wojewody M. wniosek dotyczący rekultywacji zanieczyszczonej gleby i ziem, do którego, zdaniem Starosty M., mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493 ze zm.). Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach zapobiegania i naprawy szkód w środowisku od dnia 15 listopada 2008 r. jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zdaniem Wojewody M. przy rozpatrywaniu tej sprawy nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy szkodowej (kryteria, które pomogą organowi ochrony środowiska ocenić, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku - Dz.U. Nr 82, poz. 501). Składowisko odpadów w D. wybudowane zostało na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w M. M. o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę nr 7351/22/92 z dnia 18 listopada 1992 r. Z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (m.in. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów - Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz prowadzenia monitoringu składowisk odpadów - Dz. U. Nr 220, poz. 1858) przestało ono spełniać wymogi obowiązujące dla tego typu obiektów i w związku z brakiem możliwości dostosowania jego funkcjonowania do założeń w./w. przepisów postanowiono z urzędu zamknąć składowisko (decyzja Starosty M. z dnia [...] 2003 r., znak: [...] wydana na podstawie art. 33 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.).

Strona 1/5