Wniosek w przedmiocie organu właściwego w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego
Sentencja

Dnia 16 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędziowie Sędzia NSA Zdzisław Kostka (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Starosty [...] z dnia 18 lutego 2020 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą [...] a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie organu właściwego w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego postanawia: wskazać Starostę [...] jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

Starosta [...] wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w sprawie dotyczącej organu właściwego w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), który nie został przez inwestora w terminie rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce.

Spór kompetencyjny powstał w związku z tym, że Starosta [...] pismem z 3 lutego 2020 r. przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [...] wykaz zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 pkt 12 Prawa budowlanego, z prośbą o "kontrolę i dopełnienie obowiązku rozbiórki" obiektów budowanych, których dotyczyły zgłoszenia, zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] pismem z 7 lutego 2020 r. zwrócił Staroście to pismo uznając, że nie jest właściwy w tych sprawach.

Starosta [...] uzasadniając swoje stanowisko sprowadzające się do twierdzenia, że organem właściwym w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, który nie został przez inwestora w terminie rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce, jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, twierdził, że tego rodzaju obiekty budowlane należy zaliczyć do samowoli budowlanych, jako postawione bez wymaganego pozwolenia na budowę. Zgodnie zaś z art. 48 Prawa budowlanego obiekty budowlane wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę podlegają rozbiórce, o której stosownie do art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego orzeka właściwy organ nadzoru budowlanego. Twierdził też, że jedynie powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego są upoważnieni do podejmowania kontroli stosowania przepisów Prawa budowlanego, natomiast organy administracji architektoniczno - budowlanej nie posiadają takich uprawnień. Ponadto Starosta [...] powołał się na szereg orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] odpowiadając na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego wniósł o wskazanie Starosty [...] jako organu właściwego w sprawie. Powołując się na orzecznictwo NSA, w szczególności na postanowienia z 16 lutego 2016 r., sygn. akt II OW 146/15, oraz postanowienie z 14 maja 2013 r., sygn. akt II OW 13/13, twierdził, że organem właściwym do egzekucji obowiązku rozebrania tymczasowego obiektu budowlanego lub przeniesienia go w inne miejsce postawionego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, jest starosta.

Rozpoznając spór kompetencyjny NSA zważył, co następuje.

NSA uznał, że w sprawie występuje negatywny spór kompetencyjny, który sprowadza się do tego, że dwa organy administracji (Starosta [...] oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...]) nie uznają się za właściwe w sprawie prowadzonej z urzędu, a dotyczącej wykonania obowiązku rozebrania lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, po upływie terminu 180 dni od wybudowania. Spór ten dotyczy konkretnych dwóch spraw wskazanych w wykazie załączonym do pisma Starosty [...] z 3 lutego 2020 r. Dotyczy on wykonania wskazanego obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, a nie także czynności kontrolnych. Czynności kontrolne są bowiem elementem szerszych działań, które zmierzać powinny do wykonania wskazanego obowiązku.

Strona 1/2