Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych
Sentencja

Dnia 20 października 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Anna Łuczaj Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty Lubińskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Lubińskim, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Lubinie w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/2

Starosta Lubiński złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie "sporu o właściwość" pomiędzy Starostą Lubińskim, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, zwanym dalej "PINB", w Lubinie w sprawie z wniosku B. S. dotyczącego wstrzymania robót budowlanych obejmujących budowę stacji bazowej telefonu komórkowej w obrębie wsi M..

We wniosku wniesiono o wskazanie PINB w Lubinie jako organu właściwego do rozpoznania ww. wniosku oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Starosta wskazał, że w dniu 3 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lubinie wpłynął ww. wniosek w sprawie wstrzymania robót budowlanych obejmujących budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, na którą Starosta L. wydał w dniu [...] kwietnia 2018 r. decyzję nr [...] o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna.

Starosta, powołując się na art. 19 i art. 20 K.p.a. oraz art. 50 i art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, wskazał, że organem właściwym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W związku z tym Starosta przekazał ww. sprawę do załatwienia stronie przeciwnej pismem z dnia 4 marca 2020 r.

Następnie przy piśmie z dnia 10 marca 2020 r. PINB w Lubinie zwrócił przedmiotowy wniosek celem rozpoznania do Starosty Lubińskiego.

W ocenie Starosty, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych nawet wtedy, gdy są one prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. wyrok NSA w Gdańsku z 8 marca 2000 r., II SA/Gd 170/98, ONSA 2001, nr 3, poz. 108). Kompetencja do wydania postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych należy do organu nadzoru budowlanego. Zdaniem Starosty, zakres wskazany w art. 50 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego może dotyczyć także sytuacji badania wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko, czy na zdrowie ludzi.

W odpowiedzi na wniosek PINB w Lubinie wskazał, że podstawą żądania wstrzymania robót budowlanych był fakt, że "do NSA wysłano skargę kasacyjną dnia 9.12.2019 r." i związku z tym wnosząca podanie uważa, że do ostatecznego rozstrzygnięcia (przez NSA - przyp. PINB) "inwestor nie miał prawa rozpoczynać prac, które budzą niezadowolenie społeczne". Nie może też być mowy o emitowaniu szkodliwych fal przy budowie obiektu, którym jest maszt telefonii komórkowej, przez pracowników lub maszyny budowlane. Zaś ewentualne roszczenia właścicieli okolicznych nieruchomości z powodu istnienia tego obiektu mogą być rozpatrywane jedynie na drodze postępowania cywilnoprawnego.

W ocenie PINB, spór o właściwość pomiędzy Starostą Lubińskim, a PINB w Lubinie w istocie nie ma miejsca, gdyż pomimo użycia przez wnoszącą podanie sformułowania "wstrzymanie robót budowlanych" (nie jest ona obowiązana znać nomenklaturę prawną) chodziło o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w związku ze złożeniem skargi do NSA, a więc w myśl art. 61 p.p.s.a., podanie powinno być przekazane do właściwego sądu administracyjnego. W związku z tym podanie zwrócono do pierwotnego adresata. Jeżeli organ ten w dalszym ciągu nie był pewien intencji podmiotu wnoszącego o wstrzymanie robót budowlanych, obowiązany był to wyjaśnić w drodze wezwania do uzupełnienia podania.

Strona 1/2