Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ukształtowania terenu działki
Sentencja

Dnia 20 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędzia del. NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Ropczyc o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Ropczyc, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ropczycach w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zmiany ukształtowania terenu działki postanawia: wskazać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

Burmistrz Ropczyc złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Ropczyc, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ropczycach w sprawie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy w przedmiocie zmiany ukształtowania terenu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi [...] oraz [...] (powstałych z podziału działki nr [...]) położonych w obrębie geodezyjnym R. należących do G. Z. w związku z rozpoczęciem przez niego robót budowlanych.

Burmistrz wniósł o wskazanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach jako organ właściwy do załatwienia ww. sprawy. Wskazał, że aktualnie brak jest podstaw do stwierdzenia, że podwyższenie terenu ww. działek spowodowało zmianę stosunków wodnych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich. Tego rodzaju działania stosownie do treści art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) należy zakwalifikować jako wykonanie niwelacji terenu, stanowiące przygotowania do realizacji inwestycji, na którą Burmistrz w dniu 12 kwietnia 2017 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy. W treści tej decyzji wskazano, że realizacja wnioskowanej inwestycji nie może powodować naruszenia stosunków wodnych w terenie tj. nie można podnosić poziomu gruntu ponad działki sąsiednie i zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej - ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W odpowiedzi na wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropczycach wskazał na brak przesłanek do stwierdzenia, że na ww. nieruchomości przystąpiono do budowy obiektu lub obiektów budowlanych, a więc organ nadzoru budowlanego jest organem niewłaściwym do podjęcia działań. W tej sprawie wniosek skierowano do Burmistrza Ropczyc w związku ze zmianą ukształtowania terenu przez nawiezienie ziemi i gruzu na działkę nr [...] (obecnie po podziale działki nr [...],[...] i [...]) w R.. Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) ziemia i gleba z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie pochodzi z terenu budowy i nie jest wykorzystywana na terenie danej budowy. Zatem jeśli właściciel gruntu utwardza lub podnosi teren odpadami (ziemia, gleba) bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia, tj. zgody na przetwarzanie, magazynowanie i składowanie odpadów - stosownie do art. 26 ustawy o odpadach - wójt gminy w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Właściciele działek sąsiednich, którzy mogą ponieść szkodę w konsekwencji zmiany stanu wody na ich działkach nie pozostają jednak pozostawieni sami sobie. Zgodnie z art. 376 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) organami ochrony środowiska są wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zatem Burmistrz Ropczyc jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany ukształtowania terenu działki. Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Strona 1/2