Wniosek w przedmiocie wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski Sędziowie: Sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] a Burmistrzem [...] w przedmiocie wniosku I. D. i L. D. o wskazanie organu właściwego do wydania nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego postanawia: wskazać Burmistrza [...] jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 14 maja 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Burmistrzem [...] poprzez wskazanie Burmistrza [...] jako organu właściwego do rozpoznania wniosku I. D. i L. D. o wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie właścicielom działki nr [...] położonej w [...] przy ul. [...][...] nakazu przywrócenia stanu poprzedniego na działce.

W uzasadnieniu powyższego wniosku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] podniósł, że pismem z dnia 7 czerwca 2019r. I. D. i L. D. wystąpili do Burmistrza [...] z wnioskiem o "wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie Państwu [...], jako właścicielom działki nr [...] położonej w [...] przy ul. [...], nakazu przywrócenia stanu poprzedniego działki gruntu". Pismem z dnia 18 marca 2020 r. Burmistrz [...] na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. przekazał powyższy wniosek Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru u Budowlanego w [...], a ten pismem z dnia 31 marca 2020r. odesłał wniosek do Burmistrza wskazując, iż nie posiada kompetencji do rozstrzygania w tej sprawie, ponieważ dotyczy żądania wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz wydania rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Pismem z dnia 16 kwietnia 2020r. Burmistrz [...] ponownie przesłał kopię wniosku organowi nadzoru. Pismem z dnia 28 kwietnia 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] zwrócił się do Burmistrza [...] o przesłanie kompletnego wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz o podanie informacji, czy Burmistrz [...] w ramach własnych kompetencji prowadzi postępowanie w sprawach poruszonych we wniosku i dotyczących kwestii wymagających rozpatrzenia na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne lub jakiekolwiek inne postępowanie w związku z tym wnioskiem. W odpowiedzi, przy piśmie z dnia 4 maja 2020 r. Burmistrz [...] przekazał kompletną kopię wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Z pisma tego wynika, że Burmistrz [...] w ramach własnych kompetencji nie prowadzi postępowań w związku z wnioskiem.

Uzasadniając wniosek o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] podniósł, że w kwestiach będących przedmiotem wniosku I. i L. D. organy nadzoru budowlanego nie mają kompetencji do prowadzenia postępowania i orzekania na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, co oznacza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest w stanie rozpatrzeć wniosku zgodnie z żądaniem strony. Z wniosku bezsprzecznie wynika, że wnioskujący żądali jego rozpatrzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Wniosek skierowany do Burmistrza [...] zawiera wskazanie na konkretny artykuł ustawy Prawo wodne, tj. art. 234 ust. 1 tego aktu prawnego. W treści wniosku pełnomocnik podkreśla, że celem tego postępowania powinna być ocena jakie były wcześniejsze stosunki wodne na gruncie jego mandantów i ich sąsiadów, czy doszło do ich zmiany, a zwłaszcza czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej i innej, kto jest sprawcą powyższego, czy dokonane zmiany szkodliwie i w jakim stopniu wpływają na grunt jego mandantów. Dalej pełnomocnik Państwa D. jasno formułuje czego dotyczy żądanie jego mandantów, tj. że wynikają one przede wszystkim z przepisów ustawy Prawo wodne, bowiem właściciel gruntu nie może ze szkodą dla gruntów sąsiednich zmieniać stanu wody na gruncie. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, I. i L. D., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, dokładnie określili zakres swojego żądania, a także wskazali na jego podstawę prawną. W związku z tym organ ten uznał się za niewłaściwy i wniósł o rozstrzygnięcie niniejszego sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie Burmistrza [...] jako organu właściwego do prowadzenia postępowania administracyjnego i podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dodał, że odnośnie zabudowy na działce nr [...] w [...] przy ul. [...] w ramach posiadanych kompetencji prowadzi własne postępowania administracyjne w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

Strona 1/3