Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia adwokata M. Ż. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1618/13 oddalające wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2463/12 odrzucającym skargę J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2463/12 odrzucił skargę J. S.wniesioną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] sierpnia 2012 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia.

W sprawie tej, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2012 r., zostało skarżącej przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Skargą z dnia 12 lipca 2013 r. skarżąca osobiście wystąpiła o wznowienie postępowania zakończonego powyższym postanowieniem z dnia 7 listopada 2012 r.

Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2013 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej, będącego adwokatem, do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania, w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia. Pełnomocnik braków formalnych skargi nie uzupełnił, złożył natomiast w dniu 26 sierpnia 2013 r. (data nadania) opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2463/12, w której zawarł wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, polegającej na sporządzeniu niniejszej opinii.

Nieuzupełnienie przez pełnomocnika braków formalnych skargi o wznowienie postępowania skutkowało jej odrzuceniem postanowieniem Sądu z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1618/13.

Postanowieniem z dnia 9 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1618/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek pełnomocnika skarżącej o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że wynagrodzenie oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków na zasadach określonych w art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) jest związane z faktycznym udzieleniem pomocy prawnej, a zatem powstaje w momencie rozpoczęcia wykonywania przez adwokata czynności związanych bezpośrednio z udzieleniem pomocy stronie, dla której został on wyznaczony. Udzielenie pomocy prawnej przez pełnomocnika powinno zmierzać bezpośrednio do poprawy lub ochrony sytuacji prawnej osoby, której udzielana jest pomoc. Uprawnieniem i obowiązkiem Sądu jest natomiast ustalenie, czy pomoc ta została rzeczywiście udzielona. Trzeba bowiem mieć na względzie, że przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika powoduje, że Skarb Państwa przejmuje na siebie ciężar finansowy związany z opłaceniem jego wynagrodzenia, zaś Sąd, jako dysponent środków publicznych, odpowiada za zasadność i legalność ich wydatkowania.

Sąd stwierdził następnie, że jeżeli wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika pismo procesowe z przyczyn formalnych nie wywołało żadnych skutków prawnych, to nie można przyjąć, aby czynność procesowa, której zamierzał on dokonać została w istocie zrealizowana, a co za tym idzie trudno uznać, że ma ona charakter pomocy prawnej. W niniejszej sprawie ustanowiony dla skarżącej przez Sąd adwokat z urzędu, wyznaczony przez organ samorządu adwokackiego w osobie adwokata M. Ż., zamiast uzupełnić na wezwanie Sądu z dnia 1 sierpnia 2013 r. braki formalne skargi o wznowienie postępowania zainicjowanego skargą wniesioną osobiście przez skarżącą, złożył w dniu 26 sierpnia 2013 r. opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2463/12. Powyższe poskutkowało odrzuceniem rzeczonej skargi o wznowienie postępowania sądowego i uniemożliwiło jej merytoryczne rozpoznanie przez sąd administracyjny. Dokonana przez wyznaczonego pełnomocnika czynność nie ma więc w ocenie Sądu charakteru pomocy prawnej, gdyż została podjęta w sprzeczności z zasadami profesjonalizmu. W tym stanie rzeczy okoliczności sprawy nie uzasadniały uwzględnienia zgłoszonego żądania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze