Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. i T. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2020 r sygn. akt II SA/Gl 1181/20 w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 czerwca 2020 r. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2020 r sygn. akt II SA/Gl 1181/20 .

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 października 2020 r sygn. akt II SA/Gl 1181/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, odrzucił skargę J. W., T. W. na postanowienie S. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 czerwca 2020 r. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że pismem z dnia 8 sierpnia 2020 r. (data nadania w placówce pocztowej) J. W. i T. W. (dalej skarżący) złożyli skargę na postanowienie S. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 czerwca 2020 r. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych.

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącym w dniu 8 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Uwzględniając powyższe, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że termin na złożenie skargi, w opisanym stanie faktycznym, dla skarżących upływał z dniem 7 sierpnia 2020 r. Natomiast skarżący złożyli skargę w dniu 8 sierpnia 2020 r., co oznacza, że uchybili terminowi na wniesienie skargi, określonemu w przywołanym wyżej art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił skargę.

W zażaleniu J. W. i T. W. zaskarżyli powyższe postanowienie w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wniesiono też o dopuszczenie dowodu z załączonych do niniejszego pisma dokumentów i materiałów - na okoliczność wykazania, iż wbrew treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, skarga została wniesiona przez stronę w dniu 6 września 2020 r. (tj. w czwartek), nie zaś w dniu 8 sierpnia 2020 r. (tj. w sobotę), co sprawia, iż zachowany został ustawowy termin do wniesienia skargi, a co za tym idzie, winna ona zostać rozpoznana przez WSA w Gliwicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wobec odrzucenia skargi pomimo faktu, że została ona wniesiona przez stronę w przepisanym terminie, tj. w dniu 6 sierpnia 2020 r., podczas gdy termin do jej wniesienia upływał dnia 7 sierpnia 2020 r., wobec doręczenia stronie zaskarżonego postanowienia w dniu 8 lipca 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Powyższy termin ma charakter terminu prekluzyjnego, co oznacza, iż sąd administracyjny uwzględnia jego upływ z urzędu i z tej przyczyny, w razie jego przekroczenia, odrzuca wniesioną skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że termin na złożenie skargi upływał z dniem 7 sierpnia 2020 r. Przedmiot sporu stanowi natomiast, czy skarżący złożyli skargę 8 sierpnia 2020 r., czy też 6 sierpnia 2020 r.

Wskazać należy, że skarga J. W. i T. W. na postanowienie S. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego listem poleconym o nr .... Stempel pocztowy potwierdzający datę nadania skargi w placówce pocztowej jest nieczytelny.

W tej sytuacji należało posiłkować się systemem "Śledzenie przesyłek - Tracking" Poczty Polskiej w systemie tym wskazano, że przesyłka o nr ... została nadana w UP C. ... znajdującym się na ul. J. K. ... w C. dnia 6 sierpnia 2020 r. Jak słusznie wskazują skarżący urząd ten jest czynny od poniedziałku do piątku, co czyniło niemożliwym nadanie przesyłki w sobotę 8 sierpnia 2020 r. Nadto nadmienić też należy, że organ w odpowiedzi na skargę również identyfikuje skargę jako "skargę z dnia dzień 6 sierpnia 2020 r."

W takim stanie rzeczy skarga wniesiona przez skarżących 6 sierpnia 2020 r. została wniesione z zachowaniem 30 dniowego terminu określonym w art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaskarżone postanowienie należało zatem uchylić, zgodnie z art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

-----------------------

3

Strona 1/1