Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Masternak - Kubiak po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. [...] w Krakowie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2935/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. [...] w Krakowie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2015 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wezwano stronę skarżącą A. [...] w Krakowie do uiszczenia wpisu w wysokości 500 zł od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie skarżąca wniosła o jego uchylenie wskazując, że winna być zwolniona od wpisu od skargi ponieważ A. [...] w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 214 § 1, art. 220 § 1 i art. 230 § 1 P.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem, o którym mowa w wymienionych przepisach jest między innymi skarga (art. 230 § 2 P.p.s.a.).

Natomiast § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zagospodarowania przestrzennego 500 zł.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż wezwanie A. [...] w Krakowie do uiszczenia wpisu w wysokości 500 zł od wniesionej przez niej skargi było prawidłowe, bowiem zaskarżona decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. została wydana w toku postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody M. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji. W związku z czym sprawę należało uznać za sprawę z zakresu zagospodarowania przestrzennego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II OZ 568/15, [w:] CBOSA).

Odnosząc się do argumentacji zażalenia należy wskazać, że sprawa strony skarżącej nie należy do zakresu spraw objętych zwolnieniem z obowiązku uiszczania kosztów sądowych z mocy ustawy - art. 239 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a skarżąca nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w art. 239 § 1 pkt 2-4 i § 2 P.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 i art. 198 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury