Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Sentencja

Dnia 8 stycznia 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 października 2012 roku, sygn. akt II SA/Kr 1348/12 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J.D. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 roku Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. J.D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Olkuskiego z dnia [...] maja 2012 r., którą odmówiono stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej Starosty Olkuskiego z dnia [...] marca 2012 r. w sprawie sprzeciwu co do zamiaru budowy.

Zarządzeniem z dnia 1 października 2012 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

Skarżąca złożyła zażalenie na powyższe zarządzenie. Wskazała, że uiszczenie wpisu spowoduje, że nie będzie miała środków finansowych na bieżące potrzeby.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wpis stały w sprawach z zakresu skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury wynosi 500 zł. Zasadnie zatem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu właśnie w tej wysokości. Przedmiotem skargi jest bowiem decyzja utrzymującą w mocy decyzję Starosty Olkuskiego z dnia [...] maja 2012 r., którą odmówiono stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej Starosty Olkuskiego z dnia [...] marca 2012 r. w sprawie sprzeciwu co do zamiaru budowy.

Podkreślić należy, że zasadą jest ponoszenie przez strony kosztów związanych z ich udziałem w postępowaniu. Wyjątki od tej zasady w odniesieniu do określonych podmiotów zostały przewidziane w art. 239 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270), jednakże przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Kolejnym wyjątkiem od zasady obowiązku ponoszenia kosztów sądowych jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w ramach prawa pomocy, jednak rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga wystąpienia przez stronę ze stosownym wnioskiem. W niniejszej sprawie skarżąca nie wystąpiła o przyznanie prawa pomocy, co potwierdził Sąd I instancji wzywając skarżącą zarządzeniem z dnia 25 października 2012 r. do jednoznacznego wyjaśnienia intencji złożonego pisma.

Mając powyższe na uwadze i na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1