Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 220/16 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/5

W. G. (dalej jako skarżący) w dniu 23 grudnia 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Stacja G. B.-istniejący słup Nr [...] linii 110kV nr [...] relacji P.-S. wraz z przewodem O. i stacji 110/15kV G. M. wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W skardze tej zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji motywując to możliwością wyrządzenia mu znacznej szkody w postaci posadowienia na należącej do niego nieruchomości dwutorowej linii 110kV, kiedy ta decyzja zostanie wykonana. Utraci również możliwość użytkowania jej, jako gospodarstwa rolnego, co pozbawi go dochodu umożliwiającego mu przeżycie.

Po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniem z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 220/16 odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Przywołując przesłanki wstrzymania z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej P.p.s.a.) Sąd wskazał, że wniosek o wstrzymanie poza wskazaniem przesłanek wstrzymania z art. 61 § 3 P.p.s.a. powinien w uzasadnieniu wskazywać konkretne zdarzenia (okoliczności) świadczące o istnieniu zagrożeń wymienionych w tym przepisie, co dopiero uzasadniać może wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Argumentacją należy wykazać konkretne relacje między brakiem wstrzymania zaskarżonej decyzji a wystąpieniem zagrożeń o jakich mowa w art. 61 § 3 P.p.s.a. Zdaniem Sądu, przedmiotowy wniosek warunku tego wniosek nie spełnił.

Sąd stwierdził, że w sprawie nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, bowiem z zaskarżonego aktu nie wynika w sposób oczywisty szkoda lub trudne do odwrócenia skutki. Będąca przedmiotem zaskarżenia decyzja ma charakter ustaleniowy. Ustala bowiem warunki lokalizacji linii elektroenergetycznej, nie upoważnia natomiast do rozpoczęcia inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wydanego w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Zatem odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie może powodować niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący, zaskarżając je w całości. Wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sądowi I instancji zarzucił naruszenie art. 61 § 3 P.p.s.a. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, polegającą na mylnym przyjęciu, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie zaskarżonej decyzji, w sytuacji gdy z zaskarżonego aktu wynika, w sposób oczywisty, iż wywołuje trudne do odwrócenia skutki i możliwość wystąpienia po stronie skarżącego szkody. Skarżący wskazał, że wbrew stanowisku Sądu wykazał we wniosku o wstrzymanie istnienie przesłanek z art. 61 § 3 P.p.s.a.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Minister Infrastruktury