Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 września 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 515/05 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2004 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach toczyło się postępowanie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2004r. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Wyrok w przedmiotowej sprawie zapadł w dniu 29 marca 2006 r., a następnie wskutek nie złożenia skargi kasacyjnej uprawomocnił się dnia 29 kwietnia 2006 r.

W dniu 4 czerwca 2008 r. M. M. złożyła formularz PPF, w którym wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie przyznania adwokata. Tego samego dnia złożyła również wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 29 marca 2006 r. i jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia został odrzucony postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Postanowieniem z dnia 19 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił przyznania prawa pomocy wskazując, że bezspornym jest, że wyrok w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy w B., ogłoszony w dniu 29 marca 2006r., wobec niezaskarżenia go przez strony, stał się prawomocny w dniu 29 kwietnia 2006r. Skoro zaś postępowanie w sprawie zostało prawomocnie zakończone, skarżąca nie może skutecznie złożyć wniosku o przyznanie prawa pomocy. Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, działając na podstawie art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) odmówił M. M. przyznania prawa pomocy.

Na powyższe postanowienie M. M. wniosła zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. W sprawie niniejszej wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony w dniu 4 czerwca 2008 r. czyli już po prawomocnym zakończeniu postępowania wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2006 r. W takiej sytuacji skoro wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony po prawomocnym zakończeniu postępowania nie mógł on zostać uwzględniony. Pogląd, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony po prawomocnym zakończeniu postępowania jest niedopuszczalny jest powszechnie przyjmowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. postanowienie NSA z dnia 14.11.2006, II FZ 718/06 oraz postanowienie NSA z 4.07.2006, II OZ 684/06). Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 września 2008 r. odmówił przyznania prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Strona 1/1