Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Wojewody Mazowieckiego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt VII SO/Wa 26/09 o wymierzeniu grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt VII SO/Wa 26/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wymierzył Wojewodzie Mazowieckiemu grzywnę w wysokości 100 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) oraz zasądził od tego organu na rzecz K. S. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że K. S. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę domagając się stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego. Sąd rozdzielił skargę na kilka skarg. Jedną z nich - skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] marca 2007 r. Sąd przesłał do organu w dniu 18 grudnia 2008 r., lecz Wojewoda Mazowiecki nie wykonał ciążącego na nim obowiązku przekazania skargi do Sądu wraz z odpowiedzią na skargę i aktami.

Wobec powyższego skarżący w dniu 16 lipca 2009 r. złożył wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Wniosek ten doręczony został Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 14 sierpnia 2009 r. Organ jednak nie udzielił odpowiedzi.

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że zachodzą przesłanki uzasadniające wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu. Wysokość grzywny została ustalona na podstawie art. 154 § 6 p.p.s.a. z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy.

Na to postanowienie zażalenie złożył Wojewoda Mazowiecki wskazując, że skarga K. S. nie jest skargą "na Wojewodę Mazowieckiego w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a.", bowiem nie została złożona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego jak również nie dotyczy działania, czy też bezczynności Wojewody. W istocie jest to wniosek o stwierdzenie nieważności szeregu decyzji, powinien być zatem adresowany do Ministra Infrastruktury. Z tego też względu Wojewoda pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. udzielił odpowiedzi w formie informacji wskazując organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji. Zasadnym jest więc - w ocenie organu - przyjęcie, że treść tego pisma stanowi wyjaśnienie i usprawiedliwienie nieprzekazania akt sprawy, która w ocenie organu stanowiła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W myśl § 2 tego artykułu, organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6, to jest w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że przesłanką do wymierzenia takiej grzywny jest sam fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu, bez względu na powody. Natomiast wymierzając grzywnę, sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy.

Strona 1/2