Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. B. i M. D. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] W.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. B. i M. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 401/07 o odrzuceniu sprzeciwu M. D. od zarządzenia z dnia 4 grudnia 2007 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi S. B. i M. D. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2005 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] W. postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 401/07 wydanym na podstawie art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił sprzeciw M. D. od zarządzenia z dnia 4 grudnia 2007 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, iż odpis zarządzenia referendarza sądowego z dnia 4 grudnia 2007 r. został doręczony skarżącym w dniu 24 grudnia 2007 r., zaś termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 31 grudnia 2007 r. Skarżący M. D. sprzeciw od powyższego zarządzenia złożył w dniu 2 stycznia 2008 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 259 § 1 p.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli S. B. i M. D. podnosząc, iż w dniu 31 grudnia 2007 r. Sądy były pozamykane.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do treści art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a." od wydanych przez referendarzy sądowych zarządzeń o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu, sprzeciw wniesiony po terminie, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia z dnia 4 grudnia 2007 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy został doręczony skarżącym w dniu 24 grudnia 2007 r. Skarżący M. D. sprzeciw od powyższego zarządzenia złożył w dniu 2 stycznia 2008 r., a zatem po upływie terminu określonego w art. 259 § 1 p.p.s.a.

Odnośnie stwierdzenia skarżących, iż w dniu 31 grudnia 2007 r. Sądy były pozamykane należy wskazać, iż stosownie do treści art. 83 § 3 p.p.s.a. pismo procesowe może zostać wniesione do sądu poprzez złożenie go w biurze podawczym, oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym. Stosownie zaś do treści art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Trzeba podkreślić, że dniami wolnymi od pracy są dni wymienione enumeratywnie w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. - o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Nie są natomiast dniami uznawanymi za ustawowo wolne od pracy dni, które są wolne od pracy dodatkowo, przewidziane przepisami w kodeksie pracy lub przepisami pozakodeksowymi (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz pod. red. T. Wosia, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 361). W art. 1 powołanej ustawy o dniach wolnych od pracy dzień 31 grudnia nie został wymieniony jako dzień wolny od pracy.

W takiej sytuacji należy uznać, że skoro dzień 31 grudnia 2007 r. nie był dniem ustawowo wolnym od pracy, to był ostatnim dniem, w którym upływał skarżącym termin do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia z dnia 4 grudnia 2007 r.

Trzeba także zaznaczyć, iż odpis zarządzenia z dnia 4 grudnia 2007 r. został doręczony skarżącym z pouczeniem o terminie i trybie wniesienia sprzeciwu. Jeżeli nawet skarżący nie mógł nadać sprzeciwu w biurze podawczym Sądu, to jako strona należycie dbająca o swoje interesy, aby zachować 7 dniowy termin określony w art. 259 § 1 p.p.s.a., powinien był nadać sprzeciw w polskiej placówce pocztowej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1