Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy K. za nieprzekazanie skargi w terminie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Burmistrza Miasta i Gminy K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II SO/Kr 42/14 w sprawie z wniosku A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy K. za nieprzekazanie skargi w terminie postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i wymierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy K. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015r., sygn. akt II SO/Kr 42/14 wymierzył Burmistrzowi Miasta i Gminy K. grzywnę na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 156 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., za nieprzekazanie Sądowi skargi A. B. i D. B. na bezczynność tego organu.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał, że w dniu 17 października 2014 r. A. B. i D. B. złożyli za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy K. skargę na bezczynność tego organu w sprawie z ich wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r. o wszczęcie postępowania celem wydania decyzji nakazującej właścicielowi działki nr [...], położonej w miejscowości Siedlec gm. Krzeszowice, przywrócenia poprzedniego sposobu jej zagospodarowania.

W dniu 26 listopada 2014 r. A. B. i D. B. złożyli w sądzie wniosek o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy K. grzywny za nieprzekazanie ww. skargi na bezczynność do sądu. Mimo zarządzenia wzywającego Burmistrza Miasta i Gminy K. do złożenia odpowiedzi na wniosek, w zakreślonym terminie, organ nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny. Do dnia rozpoznania sprawy nie przesłał skargi na bezczynność, odpowiedzi na skargę i akt sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że wniosek o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie skargi i akt sprawy w terminie jest zasadny. Sąd przytaczając art. 54 § 2 p.p.s.a. podniósł, że w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 55 § 1 p.p.s.a.) Sąd wyjaśnił, że cytowany przepis nie obliguje sądu do wymierzenia grzywny. Kwestia ta pozostawiona jest uznaniu sądu orzekającego. Sąd "może" orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Oznacza to, iż przy rozstrzygnięciu wniosku skarżącego należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, tj.: jej charakter, przyczyny niewypełnienia obowiązków, czas jaki upłynął od wniesienia skargi, oraz okoliczność, czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

W ocenie Sądu Burmistrz Miasta i Gminy K. nie uczynił zadość wymogom art. 54 § 2 p.p.s.a. Z akt sprawy wynika, że skarga na bezczynność została złożona w dniu 17 października 2014 r. W związku z tym organ obowiązany był najpóźniej w dniu 17 listopada 2014 r. przekazać do sądu przedmiotową skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Tymczasem, mimo upływu ponad 3 miesięcy od wniesienia skargi i złożenia przez skarżących wniosku o wymierzenie grzywny, organ w dalszym ciągu nie wykonał nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków. Sąd podniósł, że grzywnę za naruszenie obowiązku przekazania skargi do sądu, zgodnie z regulacją art. 154 § 6 w związku z art. 55 § 1 p.p.s.a., wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość grzywny wymierzanej organowi uzależniona jest od stopnia zawinienia organu w związku z nieprzekazaniem skargi. Sąd wskazał, że określając wysokość grzywny miał na uwadze stopień winy organu, nieprzekazanie skargi do sądu pomimo ustawowego obowiązku, brak przedstawienia przez organ okoliczności usprawiedliwiających ten stan rzeczy oraz charakter sprawy będącej przedmiotem skargi. Sąd podkreślił, że nieprzekazana do sądu skarga dotyczy bezczynności organu w prowadzonej sprawie administracyjnej, a bierność organu ogranicza skarżącym możliwość realizacji ich konstytucyjnego prawa do sądu oraz przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy