Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Hauser po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. B., E. L., J. L., J. L. oraz Z. W. i S. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej postanawia oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od wniesionego przez niego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 (w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r.) w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia.

W zażaleniu na zarządzenie z dnia 4 grudnia 2007 r. skarżący wniósł o jego uchylenie lub zmianę albo stwierdzenie jego nieważności. W uzasadnieniu swojego stanowiska Z. W. podniósł wiele argumentów dotyczących kwestii zasadności zaskarżonego do WSA postanowienia oraz działania organów administracji i Sądu w niniejszej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z generalną zasadą odpłatności wymiaru sprawiedliwości strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.). Do kosztów sądowych należą m.in. opłaty sądowe, na które składają się wpis i opłata kancelaryjna (art. 211 i 212 § 1 p.p.s.a.). W świetle art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym zażalenia, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Natomiast zwolnienia od kosztów sądowych zostały przewidziane w rozdziale 3 działu V p.p.s.a., a w szczególności w jej art. 239. Zgodnie z art. 239 p.p.s.a. wyróżnia się dwie kategorie zwolnień od kosztów sądowych:

- zwolnienia przedmiotowe (zawarte w pkt 1 od lit. "a" do "f");

- zwolnienia podmiotowe (zawarte w pkt 2-4).

Do zwolnień przedmiotowych zaliczano sprawy, które dotyczą szeroko pojmowanej pomocy społecznej, bezrobocia, zasiłków chorobowych, świadczeń leczniczych, rehabilitacyjnych, spraw ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych oraz powszechnego obowiązku obrony. Jest to katalog zamknięty, przeznaczony dla spraw szczególnie istotnych.

Z uwagi na to, że przedmiotowa sprawa nie mieści się w zakresie przedmiotowym wspomnianego artykułu art. 239 pkt 1 p.p.s.a., to skarżący nie podlega wyłączeniu z mocy prawa z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Ponadto zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, iż niniejsza sprawa - zainicjowana zażaleniem na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 (w kwestii sprostowania z urzędu oczywistej omyłki) mieści się w zakresie spraw dotyczących zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, do których ma zastosowanie § 2 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Konkludując w związku tym, że skarżący wniósł zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie, która nie jest ustawowo zwolniona z opłaty, wpis stały - będący w myśl art. 212 § 2 rodzajem opłaty sądowej - wynosi 100 zł (§ 2 ust. 2 pkt 7 w.w. rozporządzenia Rady Ministrów) i prawidłowo został określony w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału (na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury