Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia C. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 marca 2014 r, sygn. akt II SA/Sz 647/13 oddalające wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi C. T. na uchwałę Rady Gminy Kozielice z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 21 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 647/13, oddalił wniosek C. T. (dalej skarżący) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Rady Gminy Kozielice z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że C. T. w skardze z dnia [...] maja 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Gminy Kozielice z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice, zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.

Wojewódzki Sąd administracyjny w Szczecinie podał, że z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. dalej p.p.s.a.) jednoznacznie wynika, że przedmiotem wstrzymania nie mogą być przepisy aktu prawa miejscowego, jeżeli weszły w życie.

Stanowisko to potwierdził przytaczając uchwałę NSA z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt OPS 1/00, gdzie Sąd wskazał, że nie jest dopuszczalne wstrzymanie przez sąd wykonania aktów organów samorządu terytorialnego stanowiących przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ wykonanie aktu normatywnego polega w istocie na wprowadzeniu tego aktu w życie. Jeżeli więc akt zawierający przepisy prawa miejscowego wszedł w życie, to stał się obowiązującym prawem i nie może być mowy o wstrzymaniu jego wykonania (uchwała opublikowana w ONSA 2000, nr 4, poz. 134).

WSA w Szczecinie podał, że przedmiotowa uchwała, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm. dalej ustawa o utrzymaniu czystości), stanowi akt prawa miejscowego podlegający opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w trybie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm. dalej ustawa o ogłaszaniu).

Sąd stwierdził, że z uwagi na jej opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 4 kwietnia 2013 r. pod pozycją 1432, w myśl § 39 tej uchwały, akt ten wszedł w życie dnia 1 stycznia 2013 r., a tym samym wyłączona jest możliwość wstrzymania jego wykonania.

Sygn. akt II OZ 492/14

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący domagając się jego uchylenia i nakazania Sądowi I instancji rozpatrzenie sprawy poprzez uchylenie zaskarżonej uchwały lub wstrzymanie jej wykonania. Skarżący nie zgadza się z tym, że opublikowany akt prawa miejscowego, który wszedł w życie, nie może być zmieniony, wstrzymany lub uchylony. Zdaniem skarżącego, opinia Sądu o niemożliwości interweniowania w sprawie wadliwego aktu prawnego jest nieprzekonywująca, ale i niepokojąca. Podniesiono, że mimo iż uchwała stała się obowiązującym prawem, to zawiera elementy niezgodne z prawem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona 1/2