Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

II OZ 57 / 13 POSTANOWIENIE Dnia 7 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Maria Czapska - Górnikiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. M. i J. M. na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Po 1122/12 w zakresie wpisu sądowego w sprawie ze skargi A. M. i J. M. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2012 r. Przewodniczący II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał stronę skarżącą w osobach A. M. i J. M. solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2012 r. w kwocie 500 złotych stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Jak zaznaczono w powyższym zarządzeniu, uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wnieśli A. M. i J. M., wskazując na okresowe trudności finansowe i ponoszone wydatki na leczenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw, bowiem nie kwestionuje ono zarówno podstawy prawnej wydania zaskarżonego zarządzenia, jak i określenia wysokości należnego wpisu.

Stwierdzić też trzeba, iż przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2012 r., umarzającą postępowanie odwoławczego, wszczęte wnioskiem skarżących, od decyzji organu I instancji z dnia 8 października 2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej S. G. pozwolenia na budowę namiotu usługowo- handlowego prefabrykowanego. Jest to, zatem decyzja należąca do spraw z zakresu budownictwa i architektury, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. Prawidłowo, zatem, wskazując na tę podstawę prawną, Sąd pierwszej instancji określił należny wpis na kwotę 500 złotych, wzywając skarżących do jego solidarnego uiszczenia.

Ze wskazanych wyżej przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oddalił wniesione zażalenie.

Strona 1/1