Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Despot - Mładanowicz po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2575/15 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r. nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej postanawia: oddalić zażalenie. 4

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2575/15 odrzucił skargę kasacyjną [...] Sp. z o.o. z siedzibą we W. w sprawie ze skargi tej Spółki na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r. nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

Sąd wskazał, że wyrokiem z dnia 20 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r.

Odpis nieprawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 15 marca 2016 r. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek).

W dniu 12 kwietnia 2016 r. strona skarżąca nadała w Urzędzie Pocztowym skargę kasacyjną od ww. wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. Skarga kasacyjna została nadana bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał powyższą skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powołał art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) i wskazał, że przepis ten przewiduje pośredni tryb wnoszenia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną kieruje się zatem do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie. Jeżeli skargę kasacyjną błędnie skierowano do NSA, wówczas wywoła ona skutki prawne wtedy, gdy sąd ten przekaże ją właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu przed upływem trzydziestodniowego terminu, przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a. W przeciwnym razie skarga kasacyjna zostanie odrzucona, jako wniesiona po upływie terminu, a omyłkowe skierowanie skargi kasacyjnej bezpośrednio do NSA nie usprawiedliwia opóźnienia terminu przewidzianego w art. 177 § 1 powołanej ustawy (patrz: Komentarz. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wydanie II, B. Dauter i inni, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, s. 407-408.).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna w komparycji prawidłowo została zaadresowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednakże została nadana bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA przekazał skargę kasacyjną do Sądu I instancji w dniu 26 kwietnia 2016 r. Tym samym to datę 26 kwietnia 2016 r. należy uznać za datę wniesienia skargi kasacyjnej.

W tej sytuacji Sąd uznał, że skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu określonego w art. 177 § 1 p.p.s.a., w związku z czym jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Na powyższe postanowienie [...] Sp. z o.o. z siedzibą we W. złożyła zażalenie, zaskarżając postanowienie w całości, wnosząc o jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury