Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
Uzasadnienie strona 2/2

Zaskarżonemu postanowieniu skarżąca Spółka zarzuciła:

1) błędną wykładnię art. 177 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 83 § 3 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że w sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do NSA, dla zachowania terminu określonego w art. 177 § 1 p.p.s.a. konieczne jest przekazanie tej skargi przed upływem 30- dniowego terminu przez NSA właściwemu WSA;

2) błędne zastosowanie art. 178 p.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie jako wniesionej po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, podczas gdy została ona wniesiona przez skarżącego w terminie właściwym bezpośrednio do NSA, co nie stanowi jednak przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej;

3) błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 83 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 173 § 1 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że dla zastosowania tego przepisu wymagane jest nadanie skargi kasacyjnej do WSA, a w przypadku nadania skargi kasacyjnej bezpośrednio do NSA, terminem wniesienia skargi kasacyjnej przez skarżącą jest termin jej nadania przez NSA do WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z powyższego wynika, że miarodajna dla oceny dochowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest data nadania przesyłki na adres właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, czyli tego, który wydał zaskarżone orzeczenie. Zgodnie bowiem z art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Jednakże, aby to oddanie pisma w urzędzie pocztowym odniosło skutek prawnoprocesowy, kluczowe jest spełnienie wymogu wskazanego w art. 177 § 1 p.p.s.a., czyli zaadresowanie go do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalony jest pogląd, który w pełni należy podzielić, że w sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pominięciem właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego datą wniesienia skargi kasacyjnej jest data jej przekazania przez NSA do sądu właściwego. Zatem skargę kasacyjną wniesioną bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd ten powinien przekazać do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie, a dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej decydująca jest data nadania (przekazania) tej skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu (zob. postanowienia NSA: z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt II OZ 119/16; z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I OZ 1613/15; z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt II OZ 707/15; z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt II OZ 59/15; z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. akt II OZ 810/14, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe rozważania, za słuszne należy uznać stanowisko Sądu I instancji, że wobec nadania w urzędzie pocztowym skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jej przekazania przez ten Sąd Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2016 r., doszło do uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 177 § 1 p.p.s.a. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał bowiem z dniem 14 kwietnia 2016 r.

Wobec powyższego, za prawidłowe uznać należy postanowienie Sądu I instancji, którym odrzucono skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Z tych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), orzekł jak w sentencji postanowienia.

-----------------------

4

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury