Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Dnia 31 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Robert Sawuła po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 535/15 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 535/15 w sprawie ze skargi W. B. i J. B. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Warszawie postanowieniem z dnia 28 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 535/15 odrzucił skargę kasacyjną Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej DRZGW) w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 535/15 w sprawie ze skargi W. B. i J. B. na decyzję DRZGW w Warszawie z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W uzasadnieniu postanowienia sąd I instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 535/15 WSA w Warszawie, po rozpoznaniu skargi W. B. i J. B. na decyzję DRZGW z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1).

W piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł DRZGW, reprezentowany przez radcę prawnego.

W pismach z dnia 28 sierpnia 2015 r. wezwano pełnomocnika organu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez jej podpisanie w gmachu sądu, bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi do sądu oraz nadesłanie 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej. Ponadto pełnomocnikowi przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 150 zł.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwanie to doręczono pełnomocnikowi organu w dniu 1 września 2015 r.

W dniu 3 września 2015 r. skarżący kasacyjnie uiścił wpis od skargi kasacyjnej.

Wskazując na powyższe sąd I instancji stwierdził, że niewykonanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez jej podpisanie w gmachu Sądu, bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi do sądu oraz nadesłanie jej 14 egzemplarzy powoduje, iż skardze kasacyjnej nie można nadać dalszego biegu i podlega ona odrzuceniu.

W zażaleniu organu wniesiono o uchylenie ww. postanowienia w całości i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a równocześnie, na podstawie art. 195 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej Ppsa) o uchylenie tego postanowienia przez sąd I instancji jako oczywiście nieuzasadnionego.

W uzasadnieniu zażalenia podnosi, że korespondencja z sądu, której potwierdzenie doręczenia znajduje się na karcie 129, zawierało tylko zarządzenie o wpisie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej Ppsa), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona m.in. nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 46 § 1 Ppsa każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne