Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Uzasadnienie strona 2/2

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

W rozpoznawanej sprawie pismami z dnia 28 sierpnia 2015 r. wezwano pełnomocnika organu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez jej podpisanie w gmachu sądu, bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłanie 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej. Ponadto pełnomocnikowi przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 150 zł. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi organu w dniu 1 września 2015 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik organu uiścił wpis, natomiast nie nadesłał żądanych odpisów skargi kasacyjnej oraz podpisanego egzemplarza tego środka zaskarżenia. Oznacza to, że WSA w Warszawie prawidłowo odrzucił skargę kasacyjną, którego braków formalnych strona w terminie nie uzupełniła.

Autor zażalenia w zażaleniu podniósł, że zaskarżone postanowienie jest błędne, bowiem przesyłka sądu wojewódzkiego nie zawierała wezwania do nadesłania podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłania 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej.

W ocenie NSA nie ma podstaw do przyjęcia, że w przesyłce doręczonej pełnomocnikowi organu w dniu 1 września 2015 r. nie znajdowało się wezwanie do nadesłania podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłania 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej. Jak wynika bowiem ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki w kopercie znajdowały się 2 dokumenty, tj. wezwanie do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do nadesłania podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłania 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej (zob. k. 124 akt sądowych). Nie ma zaś podstaw, żeby podważyć doręczenie wezwania. Pełnomocnik nie przedstawił bowiem żadnych dowodów na okoliczność niedoręczenia wezwania do nadesłania podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłania 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej. Niewystarczające jest zaś samo twierdzenie pełnomocnika w tym zakresie.

NSA stwierdza, że terminowe wykonania jednego wezwania nie świadczy o tym, że pełnomocnik skarżącej nie otrzymał innego, którego nie wykonał. Jak już zostało bowiem stwierdzone, doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi zostało potwierdzone przez podpisanie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, na którym wyszczególnione były dokumenty, znajdujące się w tej przesyłce - wezwanie do wpisu oraz wezwanie o odpisy skargi. Fakt, że pełnomocnik organu w terminie uiścił wpis od skargi kasacyjnej nie stanowi potwierdzenia, że nie otrzymał wezwania do nadesłania podpisanego egzemplarza skargi kasacyjnej do sądu oraz nadesłania 14 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej.

Wobec tego, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że pełnomocnik organu, pomimo otrzymania wezwania, nie uzupełnił wszystkich braków formalnych skargi kasacyjnej, więc prawidłowo sąd I instancji odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 Ppsa.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 Ppsa, orzekł jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne