Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 442/08 wzywające J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w K. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 16 maja 2008 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - zobowiązał J. W. do uiszczenia opłaty w kwocie 200 złotych, ustalonej na mocy § 2 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) tytułem wpisu sądowego od skargi na nie wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w K. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 70/06, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

J. W. złożyła zażalenie na powyższe zarządzenie podnosząc, że wpis od wniesionej przez nią skargi wynosi 100 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub wpis stały. Pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zasady ustalania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Skarga J. W. dotyczy niewykonania wyroku sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podkreślenia wymaga, iż sprawy o niewykonanie wyroku sądu z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny nie można utożsamiać ze sprawą ze skargi na bezczynność organu. Uprawnienie określone w art. 154 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wyłącza bowiem możliwości złożenia skargi na bezczynność przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 8 w odniesieniu do aktów i czynności określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 226).

Skoro zatem skargi J. W. nie można uznać za skargę na bezczynność organu, w której wysokość wpisu, stosownie do regulacji § 2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, wynosi 100 zł, to wobec nieokreślenia w powołanym rozporządzeniu wysokości wpisu w sprawach o niewykonanie wyroku wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny, należy zastosować, jak zasadnie uczynił to Sąd pierwszej instancji, § 2 ust. 6 rozporządzenia, stanowiący, iż w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. art. 198 i art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1