Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 443/08 wzywające J. W. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zarządzeniem z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 443/08, wezwał J. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od jej skargi o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt II SAB/Kr 31/07, w sprawie ze skargi J. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., którym zobowiązano organ do wydania, w terminie 30 dni od daty zwrotu przez Sąd akt sprawy, aktu administracyjnego w sprawie wszczętej pismem z dnia 19 czerwca 2006 r.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła J. W. podnosząc, że jej zdaniem skarga złożona na podstawie art. 154 ppsa w niniejszej sprawie jest skargą na bezczynność organu, wyrażającą się w niewykonaniu wyroku sądu, a zatem wpis w takiej sprawie winien wynosić 100 zł.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2008 r. skarżąca cofnęła zażalenie na powyższe zarządzenie podnosząc, że jej zdaniem skarga w niniejszej sprawie została złożona przedwcześnie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu.

Stosownie do art. 60 ppsa zasadą jest że, skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na mocy art. 197 § 2 w związku z art. 193 ppsa powyższe przepisy znajdują zastosowanie również do zażalenia. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ppsa sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca pismem z dnia 11 sierpnia 2008 r. cofnęła zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając cofnięcie zażalenia za dopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 i art. 197 § 2 ppsa, orzekł o umorzeniu postępowania wywołanego tym zażaleniem.

Strona 1/1