Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] z o.o. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2821/12 zawieszające postępowanie w sprawie ze skargi [...] z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2821/12 zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi [...] z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej powoływanej jako p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 56 p.p.s.a. Przepis art. 56 p.p.s.a. stanowi zaś, że w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie przesłanką uzasadniającą zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego jest postępowanie nieważnościowe dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 zainicjowane wnioskiem osób fizycznych. Sąd wskazał, że przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o ustaleniu przedsięwzięcia EURO 2012, co miało miejsce w dniu [...] listopada 2012 r., dnia [...] czerwca 2012 r. inne podmioty (tj. A. W. i G. W.) złożyły wniosek o stwierdzenie nieważności omawianej decyzji lokalizacyjnej. Na skutek rozpoznania tego wniosku zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nieważnościowego ze względu na brak interesu prawnego po stronie osób wnioskujących. Postanowienie to nie jest ostateczne, bowiem zostało zaskarżone w administracyjnym toku instancji.

Sąd wskazał, że formalna odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego poprzez wydanie postanowienia na podstawie art. 61 a k.p.a. nie uniemożliwia zastosowania art. 56 p.p.s.a. W ocenie Sądu złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności powoduje, że prowadzone są czynności, które mogą wpłynąć na treść decyzji, która jest obecnie przedmiotem skargi rozpatrywanej przez sąd administracyjny. Sąd wskazał, że wszak formalnie został ten wniosek załatwiony poprzez odmowę wszczęcia postępowania, niemniej jednak dopóty postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nieważnościowego nie będzie ostateczne, sprawa jest w toku, co oznacza, że postanowienie o odmowie wszczęcia może zostać uchylone. Są wskazał, że jeżeli istnieje potencjalna możliwość, jak ma to miejsce na obecnym etapie postępowania nadzorczego, prowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest decyzja lokalizacyjna EURO 2012 wypełnione zostają znamiona przepisu art. 56 p.p.s.a. Jako wystarczające dla zrealizowania tej normy jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania.

Sąd wskazał też, że należy mieć na względzie, że przepis art. 36 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. nr 173, poz. 1219 z późn. zm.) stanowi, że w zasadzie jako dopuszczalną formę uwzględnienia skargi stanowi możliwość stwierdzenia, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 lub 156 K.p.a. (ust. 2 i 3 art. 36). Tym samym nie jest to taki sam skutek, o jakim mowa jest w art. 56 p.p.s.a. Nie mniej należy przyjąć wykładnię celowościową, bowiem literalne brzmienie tego przepisu nie uwzględnia szczególnego przypadku jakim było ujęcie normatywne przedsięwzięcia turniej EURO 2012, co nie zmienia faktu, iż art. 56 p.p.s.a. ma zapobiec sytuacji równoległego prowadzenia postępowań mogących zakończyć się takim samym rozstrzygnięciem.

Strona 1/3