Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia NSA - Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. G. z dnia 10 lipca 2006 r. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt II SAB/Gd 38/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postanawia: - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2006 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wezwał skarżącego S. G. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 lipca 2006 r.

Pismem z dnia 10 lipca 2006 r. S. G. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie Przewodniczącego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: P.p.s.a.) ponoszenie przez stronę kosztów sądowych związanych ze swym udziałem w sprawie. Tak więc podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego powinien, zgodnie z art. 214 § 1 ustawy P.p.s.a., opłacić wpis sądowy.

Odstępstwem od tej zasady są przepisy regulujące zwolnienie od kosztów- por. dział V rozdział III ustawy P.p.s.a. Tylko w wyjątkowych przypadkach Sąd może przyznać na wniosek strony prawo pomocy. Cytowana ustawa uzależnia możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy wyłącznie od stanu środków finansowych posiadanych przez podmiot wnioskujący. Oceny stanu środków finansowych wnioskodawcy dokonuje Sąd na podstawie złożonego wniosku na urzędowym formularzu PPF, bądź PPR (odpowiednio :osoba fizyczna bądź osoba prawna).

W niniejszej sprawie S. G. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W skardze domaga się wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącej cofnięcia [...] Gdańsk Spółka Akcyjna zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zarzucając temu organowi bezczynność w tym przedmiocie.

Stosownie do treści § 2 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na bezczynność organów administracji publicznej, 100 złotych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku prawidłowo wezwał skarżącego do wpisu sądowego w kwocie 100 złotych.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1