Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 1181/20 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi E. L. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]kwietnia 2020 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 1181/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę E.L. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2020r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia i zwrócił skarżącemu uiszczony wpis sądowy.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2020 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie numeru PESEL oraz podpisanie skargi lub nadesłanie skargi własnoręcznie podpisanej. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 lipca 2020 r. Skarżący w zakreślonym przez Sąd terminie wskazał numer PESEL i nadesłał pismo zatytułowane skargą, jednakże pismo to nie stanowiło skargi z dnia 15 czerwca 2020 r. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2020 r. W konsekwencji, z uwagi na to, że skarżący, pomimo prawidłowego wezwania do podpisania skargi i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania, nie wykonał wezwania w zakreślonym terminie, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 p.p.s.a.

Zażaleniem E. L. zaskarżył powyższe postanowienie podnosząc, że złożenie przedmiotowej skargi bez podpisy było wynikiem pomyłki.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej: p.p.s.a.) każde pismo strony powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpoznawanej sprawie ziściła się przesłanka określona w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ponieważ skarżący, mimo skutecznie doręczonego mu w dniu 27 lipca 2020 r. (k. 15) wezwania do podpisania skargi lub nadesłania skargi własnoręcznie podpisanej w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, nie uzupełnił przedmiotowego braku formalnego w wyznaczonym terminie. Nadesłane bowiem w odpowiedzi na powyższe wezwanie, podpisane przez skarżącego pismo, nie stanowiło skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2020 r. (k. 22) tylko "skargę" na "upomnienie [...] z dnia [...].08.2019 r.", skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...]. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zobowiązany był przedmiotową skargę odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1