Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 czerwca 2009 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 maja 2009 r. A. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 czerwca 2009 r. Sąd, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako ppsa), wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłkę zawierającą odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki zażalenia na wskazane zarządzenie, doręczono skarżącemu w dniu 24 czerwca 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 11 akt sądowych), w związku z czym termin do wniesienia zażalenia upływał z dniem 1 lipca 2009 r.

Z akt sprawy wynika, że skarżący wniósł za pośrednictwem polskiego urzędu pocztowego zażalenie na wskazane zarządzenie w dniu 9 lipca 2009 r., a więc z 8 - dniowym uchybieniem terminu do jego wniesienia. Jednocześnie z zażaleniem skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od wpisu, który zarządzeniem sędziego z dnia 4 grudnia 2009 r. pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na przekroczenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

W tym stanie rzeczy, uwzględniając treść art. 194 § 2 ppsa w zw. z art. 198 ppsa, zgodnie z którym zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia przewodniczącego, należało stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ppsa zażalenie skarżącego jako wniesione z uchybieniem terminu odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda