Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2010r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę kasacyjną K. M. od postanowienia tegoż Sąd z dnia 29 czerwca 2010r.

Od w/w postanowienia, w ustawowym terminie, skarżąca złożyła zażalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), cytowanej dalej: p.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zatem w myśl art. 175 § 2 p.p.s.a. zażalenie może sporządzić sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem ponadto prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodatkowo w sprawach obowiązków podatkowych, zażalenie może być sporządzone przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego (art. 175 § 3 p.p.s.a). Niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z osób wymienionych w art. 194 § 4 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem powodującym odrzucenie zażalenia na podstawie art. 178 w zw. z art.197 § 2 p.p.s.a.

(por. postanowienie NSA z dnia 30 września 2004 r., sygn. OZ 474/04, niepubl.). Zgodnie, bowiem z treścią art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. W myśl zaś art. 178 p.p.s.a sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarżąca, pomimo skierowanego do niej wraz z odpisem postanowienia z dnia 27 lipca 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, pouczenia co do terminu i sposobu złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej - sama sporządziła i wniosła do tut. Sądu, w ustawowym terminie, pismo, do którego załączyła w/w postanowienie. W ocenie Sądu przedłożone pismo jest zażaleniem na wskazane wyżej postanowienie z dnia 27 lipca 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Zażalenie to podlegało jednak odrzuceniu jako niedopuszczalne, albowiem zostało sporządzone osobiście przez stronę skarżącą nie będącą jednym z podmiotów wymienionych w art. 175 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd, art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda