Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. i T. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W. i T. C. wnieśli do tutejszego sądu administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2012r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 kwietnia 2012r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 400 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe zarządzenie doręczono skarżącym w dniu 24 kwietnia 2012r. (k.12 i k.13).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili żądanego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, skarżący nie uiścili żądanego wpisu, co obligowało sąd do odrzucenia ich skargi.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1