Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk sędzia WSA Małgorzata Roleder sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości p o s t a n a w i a: w punkcie 3 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 398/09, sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej nazwy "Białymstoku" wpisać prawidłową nazwę "Łomży".

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W rozpoznawanej sprawie w pkt 3 wyroku zasądzono od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego kwotę 200 złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego. Wskazanie w sentencji wyroku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. jako organu od którego zasądzono kwotę 200 złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego jest oczywistą omyłką, gdyż w sprawie orzekało Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł., o czym świadczą akta sprawy oraz prawidłowo wskazane w punkcie pierwszym wyroku Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Ł. Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji, na podstawie art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze