Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac remontowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] maja 2013 r. znak sprawy [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac remontowych p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

W złożonej do tut. Sądu skardze na decyzję Wojewody P. z dnia [...] maja 2013 r. znak sprawy [...] uchylającą decyzję Starosty A. z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] udzielającą pozwolenia K. W.-S. i W. S. na wejście na teren nieruchomości H. W. w celu wykonania ocieplenia graniczącego z jej nieruchomością budynku mieszkalnego, w części dotyczącej wyznaczonego w ww. decyzji terminu na wykonanie prac i wyznaczającą nowy termin na wykonanie ocieplenia i struktury elewacyjnej ściany budynku mieszkalnego w terminie od [...] czerwca 2013 r. do dnia [...] czerwca 2013 r. w dni robocze, Skarżąca wniosła jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wnioskodawczyni wskazała, że wykonanie decyzji urzeczywistni stan naruszający wszelkie zasady praworządności, spowoduje, iż nie będzie można odwrócić skutku w postaci naruszenia prawa własności Skarżącej i utraty zaufania do organów administracji i aparatu państwa mającego stać na straży praworządności i ochrony Konstytucyjnych praw. Wykonanie decyzji spowoduje, zdaniem Skarżącej, również szereg zniszczeń na jej nieruchomości, jak np. wycięcie żywopłotu, zajęcie nieruchomości i znoszenie prac budowlanych prowadzonych z terenu jej nieruchomości, tym bardziej, iż prace mają być wykonywane w okresie letnim, kiedy korzystanie przez właścicieli z nieruchomości jest najbardziej intensywne w całym roku. Nie da się odwrócić skutku w postaci naruszenia prawa własności, gdyż nawet późniejsze wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego nie odwróci sytuacji, w której prawo do własności i spokojnego korzystania z nieruchomości zostanie zakłócone.

Dodatkowo, pismem z dnia [...] lipca 2013 r. pełnomocnik Skarżącej poinformował, iż H. W. nie dopuściła do wejścia na swoją działkę w celu wykonania prac remontowych, wskutek czego inwestorzy zdecydowali o zaprzestaniu wykonywania prac i wystąpili o wszczęcie egzekucji zaskarżonej decyzji ze świadczenia pieniężnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

W myśl postanowień art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Zgodnie jednakże z § 3 tego uregulowania, po przekazaniu sprawy sądowi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty. Sąd jest zatem uprawniony do uwzględnienia wniosku jedynie w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub gdy wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki (art. 61 § 3 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądowo-administracyjnym podnosi się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub powrót do stanu pierwotnego.

W ocenie Sądu pełnomocnik Skarżącej uprawdopodobnił, że wykonanie zaskarżonego aktu spowoduje na tyle trwałą zmianę, że powrót do stanu poprzedniego, w razie uwzględnienia skargi, byłby znacznie utrudniony. Posadowienie obiektu budowlanego przy granicy z sąsiednią nieruchomością zwykle niesie dla jej właściciela różne ograniczenia i uciążliwości, które stanowić mogą trudny do odwrócenia skutek, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 61 § 3 p.p.s.a., poprzez np. zniszczenia i zanieczyszczenia na sąsiedniej nieruchomości, wycięcie lub zniszczenie roślinności i inne skutki, których odwrócenie byłoby w dużej mierze utrudnione, bądź niemożliwe. Jest w związku z tym pożądane, aby działalność taka, podejmowana była po wszechstronnym zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy.

Decyzja, której wstrzymania domaga się Skarżąca, pomimo upływu terminu jej wykonania, nie została jeszcze wykonana, dlatego też wniosek Skarżącej mógł zostać uwzględniony.

Analiza wniosku oraz akt sprawy potwierdza, że istnieją okoliczności wskazujące na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dlatego też Sąd uznał za zasadne udzielenie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, orzekając w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1