Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wygaszającej decyzję o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. S. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 01 grudnia 2009 roku, sygnatura akt II SA/Wa 1206/09 ze skargi G. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2009 roku, numer [...]/2009 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wygaszającej decyzję o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego p o s t a n a w i a - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.-

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/2

G. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką B. S. Źródło miesięcznego dochodu rodziny stanowi: emerytura wnioskodawcy w wysokości 2.523,71 zł (2.084,58 zł netto) oraz zarobki B. S. w kwocie 2.064 zł brutto (1.501 zł netto). Wykazane miesięczne wydatki wynoszą: 494,91 zł - czynsz, gaz, centralne ogrzewanie; 110 zł - woda; 120 zł - telewizja, telefon, Internet; 1.090,36 zł - spłata rat pożyczek wnioskodawcy zaciągniętych w Banku S. w S. i K. Kasie Oszczędnościowo - Pożyczkowej; 365 zł - spłata rat pożyczek zaciągniętych przez B. S. w Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej oraz S. Funduszu Oszczędnościowym. Po uiszczeniu wzmiankowanych opłat na pokrycie kosztów żywności, środków czystości, eksploatacji samochodu oraz innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem rodziny pozostaje 1.405,31 zł. Majątek skarżącego stanowi mieszkanie lokatorskie o powierzchni [...] m² oraz samochód osobowy marki O. [...] [...], rok prod. [...]. Wnioskodawca jest inwalidą drugiej grupy, na zakup lekarstw przeznacza 200 zł miesięcznie. G. S. nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu, a w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę. (vide: J. Tarno, Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; B. Dauter i inni, Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi - Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 592).

W tym miejscu należy wskazać, iż na obecnym etapie postępowania koszty sądowe ograniczają się do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł (k. 23).

W złożonym oświadczeniu skarżący wykazał, iż wysokość miesięcznego dochodu dwuosobowej rodziny wynosi łącznie 4.587,71 zł brutto (3.585,58 zł netto) - emerytura wnioskodawcy i pobory B. S. Wyszczególnione wydatki związane z utrzymaniem bieżącym wnioskodawcy (niezbędne opłaty i spłata rat zaciągniętych pożyczek) wynoszą 2.180,27 zł. Koszty zakupu żywności i środków czystości eksploatacja samochodu osobowego i inne wydatki wynoszą 1.405,31 zł. Łącznie wykazane wydatki rodziny są równe osiąganemu przez nią dochodowi. W skład majątku G. S. wchodzi: mieszkanie lokatorskie o powierzchni [...] m² oraz samochód osobowy marki O. [...] [...], rok prod. [...]. Wnioskodawca jest inwalidą [...] grupy, nie posiada zgromadzonych oszczędności.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji