Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. i J. M. o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi H. i J. M. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] lutego 2008r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie

W dniu 30 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynął wniosek skarżących H. i J. M. o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu wyroku.

Z powyższej regulacji wynika, iż wniosek o uzasadnienie wyroku złożony przed jego ogłoszeniem, a zwłaszcza przed jego wydaniem, nie może stanowić podstawy do sporządzenia uzasadnienia wyroku. W takim przypadku uzasadniona jest natomiast odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku (por. A. Kabat [w:]

B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Zakamycze 2005, s. 330, a także postanowienie SN z dnia 15 września 2000 r., sygn. akt I PKN 406/00, publ. OSNP 2002, nr 8, poz. 190). W orzecznictwie podkreśla się, że żądanie przedwczesne, zgłoszone przed wydaniem wyroku, nie rodzi skutków prawnych i jako takie nie może być traktowane jako wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (por. postanowienie NSA z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt OZ 404/04, niepubl.).

Mając, zatem na uwadze okoliczność, że skarżący złożyli przedwczesny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie, w której wyrok jeszcze nie zapadł oraz uwzględniając treść art. 141 §3 p.p.s.a., zgodnie z którym odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1