Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. K., E. D. i A. D. na decyzję Wojewody z dnia 12 marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia oddalić wniosek skarżących N. K., E. D. i A. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

N. K., E. D. oraz A. D. - reprezentowani przez adwokata Ł. H. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewody z dnia 12 marca 2013 r. nr [[...]].

Zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału II z dnia 7 czerwca 2013 r. pełnomocnik skarżących wezwany został do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie adresów zamieszkania skarżących oraz złożenie pełnomocnictw procesowych do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjny a także do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł. W wezwaniach tych zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą powyższe wezwania pełnomocnik skarżących odebrał osobiście w dniu 17 czerwca 2013 r. Termin do usunięcia braków formalnych skargi jak i do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 24 czerwca 2013 r.

Pismem procesowym nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 10 lipca 2013 r. pełnomocnik skarżących wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego. Uchybienie terminowi do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi uzasadnił niezawinionymi okolicznościami losowymi. Od dnia 10 czerwca 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013 r. w związku z zaburzeniami chorobowymi związanymi z przebiegiem ciąży partnerka życiowa - matka dziecka pełnomocnika skarżących przebywała w szpitalu, gdzie w dniu 21 czerwca 2013 r. urodził się syn pełnomocnika. W dniu 24 czerwca 2013 r. pełnomocnik skarżących znajdował się w stanie wyczerpania fizycznego i psychicznego. Następnie od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia 3 lipca 2013 r. pełnomocnik skarżących przebywał w szpitalu. Ponadto w dniu 22 czerwca 2013 r. pełnomocnik skarżących został powiadomiony przez najbliższą rodzinę o hospitalizacji swojego ojca F. H. (rocznik [[...]]) w szpitalu w J., która trwa do dnia dzisiejszego.

Składając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżących przedłożył: pełnomocnictwa procesowe uprawniające go do działania w imieniu skarżących, podał adresy zamieszkania skarżących a także potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z art. 87 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

W przedstawionych okolicznościach należało przyjąć, że złożenie wniosku nastąpiło w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia, które sąd liczy od dnia 3 lipca 2013 r. (data wystawienia karty informacyjnej leczenia szpitalnego k. 28). Jednocześnie z wnioskiem pełnomocnik skarżących dokonał czynności niewykonanych w ustawowym terminie. W konsekwencji wniosek podlega ocenie merytorycznej, co do braku winy pełnomocnika w uchybieniu terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda