Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na uchwałę Rady Powiatu z dnia 30 maja 2016 r. Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie

W skardze na uchwałę Rady Powiatu z dnia 30 maja 2016 r., Nr XVI/117/2016, zmieniającą uchwałę Nr XV/112/2016 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na wodach jeziora G. zlokalizowanego w Ś., gmina M. skarżący H. N. wniósł o jej wstrzymanie. Wniosek nie został uzasadniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast zgodnie z § 2 pkt 3 tego przepisu, w razie wniesienia skargi na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie. Z kolei po przekazaniu skargi do sądu (art. 61 § 3 p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Zaskarżona uchwała jako przepis prawa miejscowego opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 13 czerwca 2016 r. pod pozycją 2150.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym odmówił wstrzymania wykonają zaskarżonej uchwały.

Strona 1/1